14:48 18 Хәажәкыра 2018
Аҟәа+ 19°C
Ишиашоу ицо аефир
Авидеонҵамҭақәа

Ажьырӡы, амца, нас акакан: ақалмышь аҟаҵашьа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
4701
© Sputnik Илона Хәарцкьиаԥҳа

Есма Арџьениаԥҳа амилаҭтә чыс аҟаҵара дазҟазоуп. Лара иаҳлырбеит аԥсуаа жәытә-натә аахыс реишәа иқәырҵоз ахаа – ақалмышь аҟаҵашьа.

Есма Арџьениаԥҳа ажьырӡ ачуан иҭаҭәаны амца иақәлыргылеит. Амцаҿы зегьы ирласны иҟалоит, уааццакыроуп, ажьырӡ аилышра иалагоит 10-15 минуҭ рыҩныҵҟа. Ашыла гәӡа рхианы иҟазароуп, ашәырӡ еилашаанӡа иаҭатәуп, ақалмышь ампыр аламларц, абас аамҭа мгакәа Есма лус нап аларкит.
"Ақалмышь бзиа иабоит лассы-лассы ианаҵушьуа, усҟан ампыргьы ҟалаӡом, ачуан иқәнакӡом. Абжьааԥны ари амилаҭтә чыс ажь еиқәаҵәа иалырхуеит. Исгәалашәоит, Урыстәыла саныҟаз, сҩызцәа аԥсуаа ҳчыс рзыҟасҵалон, зны ақалмышь ҳҿабҵароуп ҳәа сыхҭаркит, аха ажьырӡ сымамызт, ашылагьы абаҟахыз. Иҵәахны исымаз аҵәа иалхыз ашәырӡ аацәырызган, адәқьанаҿ ахрыӷ аасхәеит. Ахрыӷ асара шацәыбыргугьы, ажьырӡ ишалхымызгьы, ақалмышь бзиахеит. Иаауҭаххар иара излыумхауа иҟоузеи", — дԥышәарчч еиҭалҳәон акҿыҩраҿы ихандеиуаз Есма.
Ҩажәа минуҭ ааҵуаны ачыс мазеин. Есма асаанқәа ирнылҭәаланы акакан нақәлыԥсеит. Ақалмышь хьшәашәарц иаанлыжьит. Ақалмышь аԥсуаа аныҳәақәа рзы аишәа иқәдыргылоу чысуп.

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа