14:27 18 Ԥхынҷкәын 2018
Ишиашоу ицо аефир
  • USD66.75
  • EUR75.78
Авидеонҵамҭақәа

Иҿыцу, узықәгәыӷратә иҟоу: аҳәынҭеилакы "Амшынеиқәыфымцамч" атехника ҿыц аиуит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
68 0 0
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә , Бадри Есиава

23 млн мааҭ рыхә атехника ҿыц аагоуп аҳәынҭеилакы "Амшынеиқәыфымцамч" азы.

23 млн мааҭ рыхә атехника ҿыц аагоуп аҳәынҭеилакы "Амшынеиқәыфымцамч" азы, иҳәеит Sputnik аинтервиу азҭаз аилак аинџьныр хада Ҭенгиз Гәырџьынба.
"Даара ҳаззыԥшыз амашьынақәа ҳауит. Ҳусураҿы зда ԥсыхәа ыҟамыз. Иахьа иҳамоу атехника аҭагылазаашьа уадаҩуп, иаҳа иахьаҭаху араионқәа ирзаҳшоит", — иҳәеит Гәырџьынба.

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа