23:09 25 Мшаԥы 2018
Аҟәа+ 14°C
Ишиашоу ицо аефир
А́зҵаара

Ишԥашәхыжәго шәыԥсшьара мшқәа?

 • Ақалақь анҭыҵ сцоит
  14.3% (1)
 • Амшын ахь сцоит
  0% (0)
 • Сҩызцәа срыцуп
  28.5% (2)
 • Аҩны стәоуп
  28.6% (2)
 • Акгьы ҟасҵом
  0% (0)
 • Аус зуеит
  28.6% (2)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 7
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы