11:38 22 Жәабран 2018
Аҟәа+ 10°C
Ишиашоу ицо аефир
Космос

Аҵарауаа Адгьыл еиԥшу апланетақәа аадырԥшит

CC0
Адунеиаҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
3 0 0

Аҵарауаа ражәақәа рыла апланетақәа руак, KOI-7923.01, аҟны аӡы ыҟоуп.

АҞӘА, абҵара 3 — Sputnik. Ателескоп "Кеплер" акоманда, асахьақәа ранализ аҟаҵараз атехнологиа ҿыцқәа рыцхыраарала иаадырԥшит 20 инарзынаԥшуа Адгьыл аҟазшьақәа зманы иҟоу апланетақәа. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

Апланетақәа Адгьыл еиԥшуп ҵакыралагьы. Ателескоп "Кеплер" акоманда, асахьақәа ранализ аҟаҵараз атехнологиа ҿыцқәа рыцхыраарала аҵарауаа ирзаадыртит аԥсҭазаара ахьалшо апланетақәа рыԥшаараз ауснагӡатәқәа рҳәаадара.

KOI-7923.01 —иахьазы Адгьыл иашьашәалоу планетаны ишьоуп. Иара аҵакыра ахышәа-ҵышәа Адгьыл аҵакыра ахышәа-ҵышәа иақәшәоит, Амра инеиҳау, еиҳагьы ашыра змоу аеҵәа иакәшоит, ашықәсртәара 400 уахи-ҽни иҟоуп.

Аҵарауаа ишырҳәо ала абри апланетаҿ аҳауа Адгьыл аҿы иҟоуи Марс аҿы иҟоуи ирыбжьаратәуп. Аҵарауаа ишырҳәо ала апланетаҿы аӡы ыҟазар, иарбанызаалак ԥырхагак ыҟам уаҟа аԥсҭазаара аҿиара аиурц азы.

Ихадоу атемақәа