02:38 23 Хәажәкыра 2018
Ишиашоу ицо аефир
Микайле Холмгрен

Раԥхьаӡа акәны реиҳа иԥшӡоу ҳәа далырхит Даун исиндром змоу аҭыԥҳа

© Reuters.tv
Адунеиаҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
4 0 0

Микаиле Холмгрен уаанӡагьы дрылахәхахьан асеиԥш иҟоу ауснагӡатәқәа, аха урҭ ззырхаз зылшарақәа ԥку ауаа ракәын.

АҞӘА, абҵара 29— Sputnik. Раԥхьаӡа акәны Америка, реиҳа иԥшӡоу ҳәа аиндаҭлараҿы далырхит Даун исиндром змоу аҭыԥҳа. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

"Мисс Миннесота" ҳәа ахьӡ лыхҵоуп 22-шықәса зхыҵуа, Даун исиндром змоу Микаиле Холмгрен. Аӡбаҩцәа ишырҳәаз ала лара далкаахеит лыччаԥшь хааи лыкәашаратә қәгылареи рзы.

"Сара кәашарыла сгәы иҭоу аасырԥшуеит. Исҭахуп ауаа идсырбар исылшоны иҟоу зегьы", — лҳәеит лара.

Аиндаҭлара анагӡаратә директор Дениз Уоллис аӡбаҩцәа ирыдыркылаз аӡбра гәахәара лнаҭеит.

"Дарбанзаалак, хә-минуҭк ирыдамхаргьы аамҭа лыцызхызгаз длыдылхалоит", — лҳәеит лара Микаиле Холмгрен лзы.

Аиндаҭлара "Мисс Миннесота" аиҿкааҩцәа рҽазыршәоит алахәылацәа реилазаара еиуеиԥшымкәа реидкылара.

Ихадоу атемақәа