17:46 21 Ԥхынгәы 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD62.87
  • EUR70.79
Самолет Ту-154М на котором летал президент Белоруссии Александр Лукашенко

Белоруссиа ахада иҳаирплан ҩ-миллион доллар ҳәа ирҭиуеит

© Фото : Николай Енин
Адунеиаҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
4 0 0

Белоруссиа ахада Александр Лукашенко иҳаирплан аҭираз иқәдыргылеит. Аԥхьа зыӡбахә ҳәо ахәԥса ҩ-миллин доллар ыҟоуп.

АҞӘА, абҵара 6 – Sputnik. Аҳаирплан Ту-154М, уаанӡа Белоруссиа ахада Александр Лукашенко дызлаԥыруаз аҭираз иқәдыргылеит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

1995 шықәса рзы иҭыжьыз аҳаирплан (аборттә номер: EW-85815) аҭираз иқәыргылахоит ԥхынҷкәын 5 рзы, Минсктәи аҳаиртә баӷәазаҿы.

Аахәарахь инарышьҭуеит аиурист хаҿқәа реиԥш ахатәхаҿқәагьы Беларуссиеиԥш егьырҭ атәылақәа рҟынтәгьы, абри ахәԥса аҟынтәгьы жәа-процентк зшәо.

Ихадоу атемақәа