10:45 17 Рашәара 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD64.43
 • EUR72.70
Париж агәҭа аԥжәара ҟалеит

Париж агәҭа аԥжәара ҟалеит

© REUTERS / BENOIT TESSIER
Адунеиаҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
5 0 0

Париж ажәбатәи аокруг Тревиз амҩаду аҿы ажьырныҳәа 12 рзы аԥжәара ҟалеит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 12 - Sputnik. Париж ажәбатәи аокруг Тревиз амҩаду аҿы ажьырныҳәа 12 рзы аԥжәара ҟалеит ҳәа аанацҳауеит Sputnik Франция.

Ахҭыс амзыз аҭҵаара иаҿуп. BFM TV адыррақәа рыла аԥжәара иахыҵхырҭоу ачаӡырҭаҿы агазтә балон аԥжәароуп. Иҟоуп ихәу ауаа, иҟоуп аилабгарақәа ирыҵрымгац. Ааигәа-сигәатәи аҩнқәа руааԥсыра рҭыԥ иахыгоуп.

Аҭыԥ ахь инеиит аиқәырхаратә маҵзурақәа русзуҩцәа.

Ихадоу атемақәа

 • Мадина Ажьиԥҳа

  Гагра араион ашколқәа рҟны аԥышәарақәа рыҭиреи, аушьҭымҭацәа рылҵшәақәеи, актәи акласси ахәыҷбаҳчақәеи рҿы адкылара шымҩаԥысуеи ртәы дазааҭгылеит араион аҵара аҟәша аиҳабы Мадина Ажьиԥҳа.

  7
 • Ҳаџьы-Мураҭ Саранск ианықәгылоз

  Аинформациатә маҵзуреи арадиои Sputnik Аԥсны ишәыднагалоит Аԥсны ахы-аҵыхәа имҩаԥысуа ауснагӡатәқәа зныԥшуа амчыбжь азтәи акультуратә афиша.

  7
 • адыд-амацәыс

  Аԥхын адыд-мацәыс иаҳа лассы-ласс иҟалалоит. Аԥсуа жәлар разхаҵарақәа рыла иарбанызаалак адыд заахаз Анцәа иитәу, иԥшьоу акы акәны иахәаԥшуан. Адыд-мацәыс заахаз ауаҩы иҿыхрагьы иныҳәашьагьы рҷыдарақәа Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа лматериал аҟны.

  123