23:28 24 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD77.18
 • EUR89.98
Адунеи аҿы
 • Мариа Бутина
  16:25 26.10.2019
  31

  Мариа Бутина: абахҭаҿы сара Раша ҳәа исышьҭан

  Мариа Бутина 18 мзы америкатәи абахҭа дҭакын. Жьҭаара 26 рзы Урыстәылаҟа дхынҳәит. Илхылгаз, лаԥхьаҟатәи лыпланқәа, арҭ аамҭақәа рзы лыҽшылыԥсахыз уҳәа РИА Новости RT акорреспондент Михаил Тургиев изеиҭалҳәоит.