13:02 29 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Адунеи аҿы
  • 11:43 14.12.2019
    16

    Иҟалои ԥхьаҟа: Ҭырқәтәылеи ЕАА реизыҟазаашьақәа ззыԥшу

    Иахьа агәаҭара ду иахысуеит Ҭырқәтәылеи ЕАА реизыҟазаашьақәа, избанзар Вашингтон адгылаҩцәа ршьаҿақәа зегьы ззырхазаалак ахылаԥшра мыцхәы анаҭоит. Уи иахылҵуа жәларбжьаратәи аизыҟазаашьаҿы аимак-аиҿак азы арратә хҳәааҟаҵаҩ Александр Хроленко игәаанагара шәыдаагалоит.