04:44 29 Мшаԥы 2017
Аҟәа+ 14°C
Ишиашоу ицо аефир
Аинфографика

Аԥсуа мандарина знысуа амҩа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
2440
Аԥснытәи амандарина знысуа амҩа
© Sputnik. Леон Гәниа

Амандарина Аԥсны реиҳа еицырдыруа шәыруп. Аӡәырҩы рзы ари ашәыр Ашықәс ҿыц аныҳәа иасимволуп.

Аԥсны ирызҳауеит амандарина хкқәа ааба. Заа иҟало амандарина хкы цәыббра анҵәамҭаз ишәуеит. Ԥхынҷкәын анҵәамҭа шыҟоу еизыргоит аҵыхәтәантәи амандаринақәа.

Амандарина Аԥсны иалган агаразы аҳазашәара мҩаԥыргом. Аԥсуа ган ахь ала акапан азгьы аԥкрақәа ыҟам. Урыстәылатәи аҵакырадгьыл ахь ахатәхархәаразы ииаугар ҟалоит 50 кьыла иреиҳамкәа. Абри анорма иахыҳәҳәо иахырхуеит ашәахтәцҵа. 5 кьылак еиҳаны амандарина алгаразы иахәҭаны иҟоуп аҵиаақәа ркарантин азы аҳәынҭиспекциа асанитартә сертификат амазаара. Иара уоур алшоит Аҟәеи, ААП "Ԥсоу" аҟны.

Амандарина аамҭа рацәала иԥхасҭамхарц азы иахьыхьшәашәароу, 6-8°С иахьыҟоу иҵәахызароуп, аиашьык мамзаргьы ақьаад коробка иҭазароуп. Амандарина ацәаакыра иацәыхьчалатәуп.

Иҵегь аинфографика

 • Агәыҳәԥы акьыба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:14 01.03.2017
  15:14 01.03.2017

  Агәыҳәԥы акьыба: идыртәузеи

  Иарбан симптомқәоу агәҽанызаара узҭо, ацхырааразы адҵаалара абаҭаху, ишԥазыԥхьагәаҭатәу акьыбачымазара, абри агәыԥ ахь иаҵанакырц зылшода – абарҭ азҵаарақәа рҭакс иазҳархиеит инарҭбаау аинфографика.

  33
 • Sputnik Аԥсны 2.0
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:58 08.12.2016
  15:58 08.12.2016

  Sputnik Аԥсны 2.0

  Амультимедиатә центр Sputnik Аԥсны ҩышықәса аус ауанаҵы Аԥсны аинформациатә ҵакыраҿ иалкаау аҭыԥ ааннакылеит. Аинформациа аласреи, ахышәа-ҵышәеи, амультимедиатә форматқәа реиуеиԥшымреи инарықәыршәаны Sputnik Аԥсны аиԥш зеиԥшу ареспубликаҟны иҟам.

  34
 • Агрипп аҽацәыхьчаразы абжьагарақәа жәаба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:17 22.11.2016
  14:17 22.11.2016

  Агрипп аҽацәыхьчаразы абжьагарақәа жәаба

  Аԥсны ианыхьҭахо аамҭазы иазыԥшуп ареспубликазы иҿыцу гонконгтәи авирус ауааԥсыра рылаҵәара. Убри инадҳәаланы Аԥсны ахы-аҵыхәа ихацыркуп агәырлаҵара.

  16
 • Апресс-центр
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:28 13.10.2016
  15:28 13.10.2016

  Амультимедиатә пресс-центр Sputnik

  Sputnik Аԥсны ааԥхьара ҟанаҵоит аусеицуразы, ацхыраара ауеит апресс-конференциақәа рымҩаԥгаразы.

  28

Ихадоу атемақәа