Аԥсуа мандарина знысуа амҩа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амандарина Аԥсны реиҳа еицырдыруа шәыруп. Аӡәырҩы рзы ари ашәыр Ашықәс ҿыц аныҳәа иасимволуп.

Аԥсны ирызҳауеит амандарина хкқәа ааба. Заа иҟало амандарина хкы цәыббра анҵәамҭаз ишәуеит. Ԥхынҷкәын анҵәамҭа шыҟоу еизыргоит аҵыхәтәантәи амандаринақәа.

Амандарина Аԥсны иалган агаразы аҳазашәара мҩаԥыргом. Аԥсуа ган ахь ала акапан азгьы аԥкрақәа ыҟам. Урыстәылатәи аҵакырадгьыл ахь ахатәхархәаразы ииаугар ҟалоит 50 кьыла иреиҳамкәа. Абри анорма иахыҳәҳәо иахырхуеит ашәахтәцҵа. 5 кьылак еиҳаны амандарина алгаразы иахәҭаны иҟоуп аҵиаақәа ркарантин азы аҳәынҭиспекциа асанитартә сертификат амазаара. Иара уоур алшоит Аҟәеи, ААП "Ԥсоу" аҟны.

Амандарина аамҭа рацәала иԥхасҭамхарц азы иахьыхьшәашәароу, 6-8°С иахьыҟоу иҵәахызароуп, аиашьык мамзаргьы ақьаад коробка иҭазароуп. Амандарина ацәаакыра иацәыхьчалатәуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0