04:43 29 Мшаԥы 2017
Аҟәа+ 14°C
Ишиашоу ицо аефир
Аинфографика

Аԥсуа милаҭтә хәмаррақәа: "Мцы-мца"

Икьаҿу ахьарԥш аиура
47 0 0
Аԥсуа милаҭтә хәмарра Мцы-мца
© Sputnik. Леон Гәниа

"Мцы-мца" аԥсуа милаҭтә хәмарра аҷкәынҵәа рзын

Алахәылацәа: 10-16 шықәса ирықәу аҷкәынцәеи аӡӷабцәеи хәмаруеит. Рхыԥхьаӡара ԥкым.

Ахәмарцәа ҭыԥс иааныркыло: Ахәмарцәа ҩ-гәыԥкны (командакны) рыҽшаны игылоит 20-30 метра зхышәа-ҵышәа ыҟоу аҭыԥ иахьаҵанакуа (мамзаргьы ахәмарыҩцәа ишьақәдыргылоит ирҭаху ахышәа-ҵышәа).

Ахәмарраҭыԥ еиҟароу ҩ-хәҭакны ахылаԥшратә цәаҳәала ишоуп. Аганахьалагьы зхысра ҟамло ацәаҳәақәа ҩба алгоуп. Ахәмарра хацнаркуеит ҵәҭаԥсарала иалкаахаз акоманда. Иара ахәмарыҩцәа руаӡәк ахылаԥшратә цәаҳәахьы днеины ҭаалымк ҟаҵаны, ацәаҳәа дахысуеит, нас ишьҭахьҟа даақәҵәины дыҩуеит. Ахәмарыҩ ацәаҳәа дшахысҵәҟьаз егьи акоманда ахәмарыҩцәа руаӡәык иҭыԥ дахҟьаны, дыҩны дишьҭалоит дикырц (дикьысырц). Дизкыр (дихькьысыр) "диҭҟәоит", иара итәқәа рахь дигоит. Абри ашьҭахь уи акомандаҟынтәи ахәмарыҩ актәи ахәмарыҩ еиԥш ахылаԥшратә цәаҳәахьы днеиуеит. Абас ахәмарыҩцәа зегьы аӡәаӡәала рҽеиҭаркуеит. Акоманда, "аӷацәа" рҟынтәи 70 процент тҟәаны изгаз ииаиит ҳәа иԥхьаӡоуп. Дахашәаланы хәмарҩык дынхар — еиқәшаҳаҭрала акомандақәа руак далахәны дыхәмарлоит анаҩсгьы.

Ахәмарра аԥҟаррақәа: ахәмарыҩ дрыҭҟәеит ҳәа дыԥхьаӡоуп ишьҭаз инапы изаанкылар мамзаргьы ицәеижхәҭак дахьысыр. Ахәмарыҩ ахылаԥшратә цәаҳәа иҩшьапык рыла дахысроуп. Уи убри ацәаҳәа иҩшьапык ахигаанӡа уишьҭаланы аҩра ҟалом. Данаанукыло акәзар шьапҿаршәа ҟауҵар ҟалом, уисыргьы азин умам. Иара убасгьы азин ыҟам ахәмарраан аганахьтәи ацәаҳәақәа рхысра.

Аметодикатә рбагақәа: ахәмарра еиҳарак ишьақәгылоуп аҩра аелиментқәа рыла. Аҩра адагьы ахәмарыҩцәа аццакра рылазароуп, агәҽанызаара аадырԥшуазароуп. Азин ыҟоуп ахәмарырҭаҭыԥ аура иацуҵар. Акоманда аԥыжәара ахәмарыҩцәа иццакны рыҩроуп изхьыԥшу.

Иҵегь аинфографика

 • Агәыҳәԥы акьыба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:14 01.03.2017
  15:14 01.03.2017

  Агәыҳәԥы акьыба: идыртәузеи

  Иарбан симптомқәоу агәҽанызаара узҭо, ацхырааразы адҵаалара абаҭаху, ишԥазыԥхьагәаҭатәу акьыбачымазара, абри агәыԥ ахь иаҵанакырц зылшода – абарҭ азҵаарақәа рҭакс иазҳархиеит инарҭбаау аинфографика.

  33
 • Sputnik Аԥсны 2.0
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:58 08.12.2016
  15:58 08.12.2016

  Sputnik Аԥсны 2.0

  Амультимедиатә центр Sputnik Аԥсны ҩышықәса аус ауанаҵы Аԥсны аинформациатә ҵакыраҿ иалкаау аҭыԥ ааннакылеит. Аинформациа аласреи, ахышәа-ҵышәеи, амультимедиатә форматқәа реиуеиԥшымреи инарықәыршәаны Sputnik Аԥсны аиԥш зеиԥшу ареспубликаҟны иҟам.

  34
 • Агрипп аҽацәыхьчаразы абжьагарақәа жәаба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:17 22.11.2016
  14:17 22.11.2016

  Агрипп аҽацәыхьчаразы абжьагарақәа жәаба

  Аԥсны ианыхьҭахо аамҭазы иазыԥшуп ареспубликазы иҿыцу гонконгтәи авирус ауааԥсыра рылаҵәара. Убри инадҳәаланы Аԥсны ахы-аҵыхәа ихацыркуп агәырлаҵара.

  16
 • Апресс-центр
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:28 13.10.2016
  15:28 13.10.2016

  Амультимедиатә пресс-центр Sputnik

  Sputnik Аԥсны ааԥхьара ҟанаҵоит аусеицуразы, ацхыраара ауеит апресс-конференциақәа рымҩаԥгаразы.

  28

Ихадоу атемақәа