23:04 23 Ажьырныҳәа 2018
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Аҳҭнықалақь зырлашаз аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз

Икьаҿу ахьарԥш аиура
5220
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
 • Аушьҭымҭацәа рыхәылԥаз
© Sputnik Томас Тхайцук
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаԥысит Аԥсны ашколқәа роушьҭымҭацәа амедалқәа ранашьара ацеремониа.

Ҳтәыла ашколқәа абзиараз ҳәа разҳәаз 2039-ҩык аушьҭымҭацәа рыхьӡала Аҟәа имҩаԥган аныҳәатә концерт.

Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаԥысит Аԥсны ашколқәа иреиӷьыз роушьҭымҭацәа амедалқәа ранашьара.

2015 шықәсазы  Аԥсны ашколқәа ирылгеит 2039-ҩык аҵаҩцәа, урҭ рҟынтәи 50-ҩык ибзианы рҵара хдыркәшеит, фҩык ахьтәы медалқәа ранашьахеит, аӡәы – араӡны медал.

Очамчыратәи абжьаратә школ №2 аушьҭымҭа, амедалист Синан Ԥоцхор-иԥа ирҵаҩцәа ҭабуп ҳәа раҳәаны ԥхьаҟазы планқәас имоу ртәы даҳзалацәажәеит.

Аныҳәатә уснагӡатәқәа ирыцҵан Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәаҟны. Уаҟа аушьҭымҭацәа рзы еиҿкаан аныҳәатә концерт. Ахәылԥаз апрограмма иалахәын ареспублика акәашаратә коллективқәеи аестрадатә шәаҳәаҩцәеи.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ахыҿсахьа хада- Қьалашьбеи ироль наигӡеит Аслан Анқәаб.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:27 19.01.2018
  18:27 19.01.2018

  "Қьалашьбеи" аԥсуа сценаҟны

  Анзор Мықәба ипиесала иқәыргылоу аспектакль ахәаԥшцәа идырбахоит ажьырныҳәа 19, 25 рзы аԥсуа драматә театр асценаҟны.

  14
  8
 • Иара убасгьы иҟоуп есышықәса аныҳәатә хәмаргақәа аҿазҵогьы, рхәыҷқәа рсахьақәа ҭасаны. Аԥсаӡ хәмаргақәа рыхәԥса иара иадҵоу аџьабааи адура-ахәыҷреи ирҿырԥшуп.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:24 30.12.2017
  15:24 30.12.2017

  Асаркьа, амца, нас ахәмарга

  Абар, аа-шықәса ирықәуп Аҟәатәи астудиа "Артель" асаркьа иалхны аԥсаӡ азы ахәмаргақәа ҟарҵоит.

  38
  9
 • Икәашоит Кавказ
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:47 19.12.2017
  15:47 19.12.2017

  Икәашоит "Кавказ"

  Ражьден Гәымба ихьӡ зху Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаԥысит Кандид Ҭарба ихьӡ зху жәлар рыкәашара аҳәынҭқарратә ансамбль "Кавказ" аҳасабырбатә концерт.

  32
  12
 • Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:36 15.12.2017
  13:36 15.12.2017

  Кәтолаа ачаи хырхуеит

  Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы ииасыз амчыбжь аҩныҵҟа аусуҩцәа шә-тоннак рҟынӡа ачаибӷьы ҿырххьеит. Ачаиплантациақәа рҟны аусуҩцәа шьыжь шаанӡа инаркны иаахәлаанӡа аус руеит.

  60
  12

Ихадоу атемақәа