20:50 20 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 17°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ҭҟәарчалтәи "аџьашьахә"

Икьаҿу ахьарԥш аиура
64 0 0
 • Аспектакль алакә Ахьы Жәабран иџьашьахә апремиера
 • Аспектакль алакә Ахьы Жәабран иџьашьахә апремиера
 • Аспектакль алакә Ахьы Жәабран иџьашьахә апремиера
 • Аспектакль алакә Ахьы Жәабран иџьашьахә апремиера
 • Аспектакль алакә Ахьы Жәабран иџьашьахә апремиера
 • Аспектакль алакә Ахьы Жәабран иџьашьахә апремиера
 • Аспектакль алакә Ахьы Жәабран иџьашьахә апремиера
 • Аспектакль алакә Ахьы Жәабран иџьашьахә апремиера
 • Аспектакль алакә Ахьы Жәабран иџьашьахә апремиера
 • Аспектакль алакә Ахьы Жәабран иџьашьахә апремиера
© Sputnik / Илона Хварцкия
Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Роман Сабуа иқәиргылаз алакә "Ахьы Жәабран иџьашьахәы" апремиера иаҭааит Ҭҟәарчал ақалақь абжьаратә школқәа рҵаҩцәа

Александр Антокольски иҩымҭа "Ишәҭахызаргьы - ихашәҵа, ишәҭахымзаргьы - ихашәымҵын" иаҿырԥшны икәыргылаз аспектакль алакә "Ахьы Жәабран иџьашьахә" апремиера мҩаԥысит Ҭҟәарчалтәи атеатр аҟны ашәахьа, жьҭаарамза 24 аҽны.

Аспектакль "Ахьы Жәабран иџьашьахәы" иқәиргылеит арежиссиор, Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Роман Сабуа, адекорациақәа азирхиеит аԥсуа драматә театр асахьаҭыхыҩ, адекоратор Витали Кацәба.

Роман Сабуа иажәақәа рыла, аспектакль ахықәкы хадақәа аԥсуа жәлар рдунеи хәаԥшышьа, рфилософиа, рынцәахаҵашьа шыҟаз ахәыҷқәа дырдырра ауп.

"Иқәыргылоу алакә хықәкыс иамаз нагӡахеит ҳәа сгәы иаанагоит, избан акәзар иара ахәыҷқәа ирызкын, азалгьы дара рыла иҭәын. Алакә, аԥсуа фальклор шьаҭас измоу ахәыҷқәа ирзаанарԥшырц сҭахын шаҟа ибеиоу ҳара ҳфальклор, ҳбызшәа. Исҭахын ишыхәаҷу инаркны атеатр ахь абзиабара шьҭырхырц. Иазҿлымҳазарц аԥсуа лакәқәа", — ҳәа азгәеиҭеит Сабуа.


Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  36
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  34
  13
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15

Ихадоу атемақәа