20:50 20 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 17°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

"Черная курица, или Подземные жители" аҟәатәи асценаҟны

Икьаҿу ахьарԥш аиура
34 0 0
 • Черная курица, или Подземные жители апремиера мҩаԥысит Аҟәа
 • Черная курица, или Подземные жители апремиера мҩаԥысит Аҟәа
 • Черная курица, или Подземные жители апремиера мҩаԥысит Аҟәа
 • Черная курица, или Подземные жители апремиера мҩаԥысит Аҟәа
 • Черная курица, или Подземные жители апремиера мҩаԥысит Аҟәа
 • Черная курица, или Подземные жители апремиера мҩаԥысит Аҟәа
 • Черная курица, или Подземные жители апремиера мҩаԥысит Аҟәае
 • Черная курица, или Подземные жители апремиера мҩаԥысит Аҟәа
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Черная курица, или Подземные жители" – XIX ашәышықәсазы Урыстәыла иаԥҵаз автортә лакәуп.

Антони Погорельски иповест иалху аспектакль "Черная курица, или Подземные жители" апремиера мҩаԥысит Аҟәа абҵара 10 рзы.

Антони Погорельски иповест иалху аспектакль "Черная курица, или Подземные жители" РУСДРАМ асценаҟны ихәмарын ҩынтә: асааҭ 16.00 рзи асааҭ 19.00 рзи. Ахәаԥшыҩцәа рыԥсы ӡаны иахәаԥшуан аспектакль. Аԥсшьарақәа раангьы адәахьы идәылҵуамызт. Урҭ злазхалаз алакә аԥырҵра рҭахымызт.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  36
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  34
  13
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15

Ихадоу атемақәа