02:47 22 Нанҳәа 2017
Аҟәа+ 26°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ихараны ахаҳә аршәра, иҳаракны аԥара: амилаҭтә хәмаррақәа Аҟәа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
3011
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
© Sputnik / Томас Тхайцук
Раԥхьаӡа акәны сынтәа, ашколхәыҷқәа рықалақьтә спартакиада апрограмма иаларҵеит амилаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа, алабоу ахалара

Аԥсуа милаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа уҳәа ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада апрограмма иалагалан.

Аҟәатәи абжьаратә школ №6 ашҭаҟны еизеит XVI аспартакиада алахәылацәа. Раԥхьаӡа акәны сынтәа, ашколхәыҷқәа рықалақьтә спартакиада апрограмма иаларҵеит амилаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа, алабоу ахалара. Амилаҭ спорттә хәмаррақәа иҷыдоу амчра, аласра, аццакра рҭахуп.

Инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Аспортсменцәа ражәақәа рыла зегь раасҭа ирлахҿыхганы ирбаз аҭыԥ аҟынтәи ҵәҩанҵәы аԥароуп, акыр иргәаԥхеит алабоу ахалара, иуадаҩны иршьеит аҵәыршәра.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҟәа имҩаԥыст аԥшӡареи аҟазареи рфестиваль Королева Абхазии Мини мисс Абхазия
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:17 17.08.2017
  18:17 17.08.2017

  Аҳкәажәцәа рыхәылԥаз

  "Королева Абхазии – 2017" ҳәа рыхьӡ рҳәеит жәаҩык аҭыԥҳацәа. Аиндаҭлара арегламент ԥсахны асеиԥш аӡбра лыдылкылеит акультуратә фонд "L-star" аиҳабы Лали Сыҷынааԥҳа.

  10
  13
 • Асыӡбал аҟаҵашьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:46 24.07.2017
  14:46 24.07.2017

  Абҳәаса, нас асыӡбал

  Амыҵмыџь, акаҵахәыр, абҳәаса иалхәу уҳәа ирацәоуп аԥсуаа реишәахиараҿы рхы иадырхо асыӡбалқәа. Акадифа ҟаԥшь еиԥш убла хнакуа иҟоу асыӡбал цаҳәцаҳәо уажәааны зегьы ихырҩоит.

  77
  13
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:11 03.07.2017
  19:11 03.07.2017

  Фаст Керл, Лонг-Вау, Спреи бои: Аԥсны Ахада Ихраҿа Бзыԥтәи аҽырҩырҭаҿы

  Аԥсны Ахада Ихраҿа анашьахеит Резван Хатков дзықәтәаз аҽыҩ "Фаст Керл" (аҽы ихатәуп Ахра Ашәба).

  29
  12
 • Аспектакль Примадонны апремиера
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:26 16.06.2017
  17:26 16.06.2017

  Злеишәа цәгьу аҳәсақәа: РУСДРАМ апремиера мҩаԥысит

  Фазиль Искандер ихьӡ зху Аурыс драматә театр аҿы аԥшьаша, рашәарамза 15 рзы имҩаԥысит аспектакль "Примадонны" апремиера. Аспектакль ықәиргылеит арежиссиор Сергеи Ефремов.

  24
  16

Ихадоу атемақәа