16:52 23 Мшаԥы 2017
Аҟәа+ 13°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ихараны ахаҳә аршәра, иҳаракны аԥара: амилаҭтә хәмаррақәа Аҟәа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
3001
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
© Sputnik / Томас Тхайцук
Раԥхьаӡа акәны сынтәа, ашколхәыҷқәа рықалақьтә спартакиада апрограмма иаларҵеит амилаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа, алабоу ахалара

Аԥсуа милаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа уҳәа ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада апрограмма иалагалан.

Аҟәатәи абжьаратә школ №6 ашҭаҟны еизеит XVI аспартакиада алахәылацәа. Раԥхьаӡа акәны сынтәа, ашколхәыҷқәа рықалақьтә спартакиада апрограмма иаларҵеит амилаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа, алабоу ахалара. Амилаҭ спорттә хәмаррақәа иҷыдоу амчра, аласра, аццакра рҭахуп.

Инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Аспортсменцәа ражәақәа рыла зегь раасҭа ирлахҿыхганы ирбаз аҭыԥ аҟынтәи ҵәҩанҵәы аԥароуп, акыр иргәаԥхеит алабоу ахалара, иуадаҩны иршьеит аҵәыршәра.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ахш иалху ашәаӡеи ашәхеи рыҟаҵашьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:34 18.04.2017
  17:34 18.04.2017

  Актәи, аҩбатәи: ашәаӡа нас ашәха

  Ахш иалху ашәаӡеи ашәхеи рыҟаҵашьа Гәдоуҭа араион Дәрыԥшь ақыҭан инхо Нанули Кәҵниа-Кәакәасқьыр лҿы еилылкаауан Sputnik акорреспондент.

  69
  14
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:45 12.04.2017
  12:45 12.04.2017

  Ҩ-сааҭк "Бернарда Альба лыҩнаҿы"

  Аспектакль "Бернарда Альба лыҩны" (Федерико Гарсиа Лорка) апремиера мҩаԥысит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр асценаҟны аҩаша, мшаԥымза 11 рзы.

  27
  11
 • Аԥсны Афырхаҵа, аинрал-леитенант Гиви Агрба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:35 04.04.2017
  16:35 04.04.2017

  Гиви Агрба иеибашьреи иԥсҭазаареи

  Аԥсны Афырхаҵа, Аинрал-леитенант Гиви Агрба диит мшаԥымза 4 1937 шықәса рзы.

  19
  9
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:26 23.03.2017
  16:26 23.03.2017

  Иҿыцу абыжьқәа раҳаит Аҟәа

  Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысит Аҟәа. Аконкурс раԥхьатәи амш хыркәшахеит гала-концерт ала.

  20
  9

Ихадоу атемақәа