08:58 14 Ԥхынҷкәын 2017
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ихараны ахаҳә аршәра, иҳаракны аԥара: амилаҭтә хәмаррақәа Аҟәа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
3111
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
© Sputnik / Томас Тхайцук
Раԥхьаӡа акәны сынтәа, ашколхәыҷқәа рықалақьтә спартакиада апрограмма иаларҵеит амилаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа, алабоу ахалара

Аԥсуа милаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа уҳәа ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада апрограмма иалагалан.

Аҟәатәи абжьаратә школ №6 ашҭаҟны еизеит XVI аспартакиада алахәылацәа. Раԥхьаӡа акәны сынтәа, ашколхәыҷқәа рықалақьтә спартакиада апрограмма иаларҵеит амилаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа, алабоу ахалара. Амилаҭ спорттә хәмаррақәа иҷыдоу амчра, аласра, аццакра рҭахуп.

Инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Аспортсменцәа ражәақәа рыла зегь раасҭа ирлахҿыхганы ирбаз аҭыԥ аҟынтәи ҵәҩанҵәы аԥароуп, акыр иргәаԥхеит алабоу ахалара, иуадаҩны иршьеит аҵәыршәра.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аоператә шәаҳәаҩы Алиса Гыцԥҳа аспектакль Пиковая дама аҟны апартиа хада налыгӡоит.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:44 11.12.2017
  16:44 11.12.2017

  Лиза лроль: Алиса Гыцԥҳа "Пиковая дама" аҟны

  Аспектакль "Пиковая дама" аҟны аԥсуа шәаҳәаҩ Алиса Гыцԥҳа апартиа хада налыгӡоит. Аспектакль мҩаԥысраны иҟоуп москватәи атеатр "Геликон-опера" аҟны ԥхынҷкәын 10 - 12 рзы.

  6
  7
 • Сбор мандарин
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:31 29.11.2017
  12:31 29.11.2017

  Иаамҭоуп амандарин аҟәшәара

  Аԥсны, ишаԥу еиԥш, амандарин аҟәшәара иалогоит абҵарамза алагамҭазы, аха сынтәа амш цәгьақәа ирыхҟьаны акыр инаскьаны иалагеит.

  20
  10
 • Изготовление музыкальных инструментов
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:41 08.11.2017
  16:41 08.11.2017

  Аԥсуа жәлар рмузыкатә инструментқәа рыҟаҵашьа апроцесс

  Иахьатәи аамҭазы Аԥсны ахы-аҵыхәа ахьынӡанаӡааӡо ҟазара ҳаракыла аԥсуа жәлар рмузыкатә инструментқәа ҟазҵо аӡә иакәны дыҟоуп Гәдоуҭа араион Хәаԥ ақыҭан инхо Уасил Арухаа.

  151
  16
 • Приготовление абысты.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:27 26.10.2017
  10:27 26.10.2017

  Ашә, абысҭа, нас арҵәы

  Абысҭа аныҳәақәа раан еиԥш есҽынгьы аишәаҟны иқәгылоуп. Аиҳарак иара агьама бзиоуп аԥсуа мца иахакнаҳаны ианыруа.

  91
  9

Ихадоу атемақәа