Ихараны ахаҳә аршәра, иҳаракны аԥара: амилаҭтә хәмаррақәа Аҟәа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа милаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа уҳәа ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада апрограмма иалагалан.

Аҟәатәи абжьаратә школ №6 ашҭаҟны еизеит XVI аспартакиада алахәылацәа. Раԥхьаӡа акәны сынтәа, ашколхәыҷқәа рықалақьтә спартакиада апрограмма иаларҵеит амилаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа, алабоу ахалара. Амилаҭ спорттә хәмаррақәа иҷыдоу амчра, аласра, аццакра рҭахуп.

Инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Аспортсменцәа ражәақәа рыла зегь раасҭа ирлахҿыхганы ирбаз аҭыԥ аҟынтәи ҵәҩанҵәы аԥароуп, акыр иргәаԥхеит алабоу ахалара, иуадаҩны иршьеит аҵәыршәра.

© Sputnik / Томас ТхайцукРаԥхьаӡа акәны сынтәа, ашколхәыҷқәа рықалақьтә спартакиада апрограмма иаларҵеит амилаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа, алабоу ахалара
Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада - Sputnik Аҧсны
1/10
Раԥхьаӡа акәны сынтәа, ашколхәыҷқәа рықалақьтә спартакиада апрограмма иаларҵеит амилаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа, алабоу ахалара
© Sputnik / Томас ТхайцукАбзагә Смыр заҵәык иоуп изылшаз аҭыԥ аҟынтәи 145 см. ашьҭыԥара
Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада - Sputnik Аҧсны
2/10
Абзагә Смыр заҵәык иоуп изылшаз аҭыԥ аҟынтәи 145 см. ашьҭыԥара
© Sputnik / Томас ТхайцукАлабоу ахалара уадаҩуп. Избанзар ашьапқәа уцырхыраара ҟалом, напыламацароуп ушхалаша
Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада - Sputnik Аҧсны
3/10
Алабоу ахалара уадаҩуп. Избанзар ашьапқәа уцырхыраара ҟалом, напыламацароуп ушхалаша
© Sputnik / Томас ТхайцукАмилаҭ спорттә хәмаррақәа иҷыдоу амчра, аласра, аццакра рҭахуп
Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиадаов - Sputnik Аҧсны
4/10
Амилаҭ спорттә хәмаррақәа иҷыдоу амчра, аласра, аццакра рҭахуп
© Sputnik / Томас ТхайцукАҵәыршәра – ижәытәтәиу хәмарроуп. Аспартакиада алахәылацәа даара иргәарԥханы ихәмаруан
Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада - Sputnik Аҧсны
5/10
Аҵәыршәра – ижәытәтәиу хәмарроуп. Аспартакиада алахәылацәа даара иргәарԥханы ихәмаруан
© Sputnik / Томас ТхайцукАшколхәыҷқәа зегьы еиԥшны ирылымшеит аҵәыршәраан ахҭа ақәшәара
Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада - Sputnik Аҧсны
6/10
Ашколхәыҷқәа зегьы еиԥшны ирылымшеит аҵәыршәраан ахҭа ақәшәара
© Sputnik / Томас ТхайцукАспортсменцәа ражәақәа рыла зегь раасҭа ирлахҿыхганы ирбаз аҭыԥ аҟынтәи ҵәҩанҵәы аԥароуп, акыр иргәаԥхеит алабоу ахалара, иуадаҩны иршьеит аҵәыршәра
Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада - Sputnik Аҧсны
7/10
Аспортсменцәа ражәақәа рыла зегь раасҭа ирлахҿыхганы ирбаз аҭыԥ аҟынтәи ҵәҩанҵәы аԥароуп, акыр иргәаԥхеит алабоу ахалара, иуадаҩны иршьеит аҵәыршәра
© Sputnik / Томас ТхайцукАхаҳәырԥагьы жәытә хәмарроуп. Кьылак рҟынӡа зкапануа ахаҳә иахьынӡаулшо иуршәроуп. Ахәмарыҩцәа еиҟараны идыршәзар ахаҳә, иаиааиз далкаахаанӡа аҽа хынтә-хынтә идыршәуеит
Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада - Sputnik Аҧсны
8/10
Ахаҳәырԥагьы жәытә хәмарроуп. Кьылак рҟынӡа зкапануа ахаҳә иахьынӡаулшо иуршәроуп. Ахәмарыҩцәа еиҟараны идыршәзар ахаҳә, иаиааиз далкаахаанӡа аҽа хынтә-хынтә идыршәуеит
© Sputnik / Томас ТхайцукИреиӷьыз алҵшәақәа аадырԥшит ашкол №10 (актәи аҭыԥ), ашкол № 13 (аҩбатәи аҭыԥ), ашкол № 12 (ахԥатәи аҭыԥ) ркомандақәа.
Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада - Sputnik Аҧсны
9/10
Иреиӷьыз алҵшәақәа аадырԥшит ашкол №10 (актәи аҭыԥ), ашкол № 13 (аҩбатәи аҭыԥ), ашкол № 12 (ахԥатәи аҭыԥ) ркомандақәа.
© Sputnik / Томас ТхайцукИаиааиз иранашьан ахраҿақәа, амедалқәа, аҳаҭыртә шәҟәқәа Аҟәа ақалақь Ахадара аҵара Аусбарҭа ахьӡала
Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада - Sputnik Аҧсны
10/10
Иаиааиз иранашьан ахраҿақәа, амедалқәа, аҳаҭыртә шәҟәқәа Аҟәа ақалақь Ахадара аҵара Аусбарҭа ахьӡала
Ажәабжьқәа зегьы
0