12:20 19 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 14°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Афырхаҵа ихынҳәра: "Инаԥҳа Кьагәа" апремиера Аҟәа имҩаԥысит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
2120
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аспектакль аҿы актиорцәа амилаҭ маҭәа ршәуп

Аԥснытәи аҳәынҭқарратә аҿартә театр ахәаԥшыҩцәа ирыднагалеит аспектакль ҿыц "Инаԥҳа Кьагәа".

Адекорациақәа авторс дрымоуп Витали Қацәба, ақәыргылаҩ, арежиссиор Шьалуа Гыцба. Инаԥҳа Кьагәа — ҭауади-аамысҭеи зқәыӷәӷәоз анхаҩыжәлар дрыдгылаҩын. Ихьчон.

Аспектакль аҟны ароль хала неигӡоит актер Аслан Анқәаб. Аспектакль иалахәуп актиорцәа: Аслан Анқәаб, Аслан Енықь, Вадим Абыхәба, Дмитри Гәниа, Ирина Коӷониаԥҳа, Марина Арсҭааԥҳа, Фрида Леиԥҳа.

Амассовкақәа рзы аспектакль ахь иааԥхьан ААУ актиортә ҟазара аҟәша астудентцәа.

Ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Авидеонҵамҭа шәахәаԥшыр ҟалоит абра

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  35
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  33
  13
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15

Ихадоу атемақәа

 • Администрация г.Сухум.

  Аҟәа аинвистициатә паспорт азырхиара шықәсык инарзынаԥшуа иаҿын иҳәеит Аҧснытәи аҳәынҭқарратә телерадио Еилахәыра апресс-центр аҿы имҩаҧигаз апресс-конференциаҟны Аҟәа ақалақь ахада ихаҭыҧуаҩ Леон Кәарҷиа.

  0
 • Русско-абхазский словарь.

  Аԥсуа бызшәаҿы 20 дырга иреиҵам змоу ажәа аԥшаара дшаҿыз ажәараҟны, иахьа ахархәара змам ажәақәа шалылԥшааз, атәы дазааҭгылоит ажурналист Елеонора Коӷониаԥҳа.

  8
 • Изготовление сыра

  Аԥсуа чысқәа ачаҩыри аҭубари рҭоурыхи, рыҟаҵашьеи дазааҭгылоит Sputnik аналитик Нонна Ҭхәазԥҳа. Арҭ ачысқәа рыҟаҵашьа атәы еиҭарҳәеит Ҭхәазаа ирымоу Арышԥҳа Ҭали, Шьынқәыраа ирымоу Бигәааԥҳа Мзиана.

  126