19:32 20 Ԥхынгәы 2017
Аҟәа+ 25°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Фаст Керл, Лонг-Вау, Спреи бои: Аԥсны Ахада Ихраҿа Бзыԥтәи аҽырҩырҭаҿы

Икьаҿу ахьарԥш аиура
2210
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аԥсны Ахада Ихраҿа анашьахеит Резван Хатков дзықәтәаз аҽыҩ "Фаст Керл" (аҽы ихатәуп Ахра Ашәба).

Аԥсны Ахада Ихраҿа анашьахеит Резван Хатков дзықәтәаз аҽыҩ "Фаст Керл" (аҽы ихатәуп Ахра Ашәба).

Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара мҩаԥысуан Бзыԥтәи аҽырҩырҭаҿы, ԥхынгәы 2 рзы. Сынтәа иара иалахәын 60-ҩык рҟынӡа аҽыҩҷкәынцәа.

Аԥсны раԥхьатәи Ахада Владислав Арӡынба игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Дмитри Гәынба иҽыҩ Спреи бои, Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Нодар Ҵышәба иҽыҩ Лонг-Вау. 

Аҽырыҩра адагьы ара иахьа имҩаԥысит аҽы-спорттә еиндаҭларақәа. Аҵәыршәраҿы аиааира ргеит гаграа.

Инарҭбааны ажәабжь шәаԥхьар шәылшоит абра >>

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аспектакль Примадонны апремиера
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:26 16.06.2017
  17:26 16.06.2017

  Злеишәа цәгьу аҳәсақәа: РУСДРАМ апремиера мҩаԥысит

  Фазиль Искандер ихьӡ зху Аурыс драматә театр аҿы аԥшьаша, рашәарамза 15 рзы имҩаԥысит аспектакль "Примадонны" апремиера. Аспектакль ықәиргылеит арежиссиор Сергеи Ефремов.

  21
  16
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:54 09.06.2017
  16:54 09.06.2017

  Афырхаҵа ихынҳәра: "Инаԥҳа Кьагәа" апремиера Аҟәа имҩаԥысит

  Аԥснытәи аҳәынҭқарратә аҿартә театр ахәаԥшыҩцәа ирыднагалеит аспектакль ҿыц "Инаԥҳа Кьагәа".

  16
  10
 • Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:46 06.06.2017
  16:46 06.06.2017

  Кәтолаа ачаи хырхуеит

  Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы ииасыз амчыбжь аҩныҵҟа аусуҩцәа шә-тоннак рҟынӡа ачибӷьы ҿырххьеит. Ачаиплантациақәа рҟны аусуҩцәа шьыжь шаанӡа инаркны иаахәлаанӡа аус руеит.

  23
  12
 • Назакат Назирова (Баба Надиа ҳәа дырдыруеит), 80 шықәса лхыҵуеит. 20 шықәса ашәҭқәа лҭиуеит
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:30 24.05.2017
  14:30 24.05.2017

  Аҟәатәи аџьармыкьа ахаҿқәа

  Sputnik Аԥсны иазнархиеит Аҟәатәи аџьармыкьа аҟынтәи афотоcахьақәа.

  32
  20

Ихадоу атемақәа