Фаст Керл, Лонг-Вау, Спреи бои: Аԥсны Ахада Ихраҿа Бзыԥтәи аҽырҩырҭаҿы

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Ахада Ихраҿа анашьахеит Резван Хатков дзықәтәаз аҽыҩ "Фаст Керл" (аҽы ихатәуп Ахра Ашәба).

Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара мҩаԥысуан Бзыԥтәи аҽырҩырҭаҿы, ԥхынгәы 2 рзы. Сынтәа иара иалахәын 60-ҩык рҟынӡа аҽыҩҷкәынцәа.

Аԥсны раԥхьатәи Ахада Владислав Арӡынба игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Дмитри Гәынба иҽыҩ Спреи бои, Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Нодар Ҵышәба иҽыҩ Лонг-Вау. 

Аҽырыҩра адагьы ара иахьа имҩаԥысит аҽы-спорттә еиндаҭларақәа. Аҵәыршәраҿы аиааира ргеит гаграа.

Инарҭбааны ажәабжь шәаԥхьар шәылшоит абра >>

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны Ахада Ихраҿа анашьахеит Резван Хатков дзықәтәаз аҽыҩ "Фаст Керл" (аҽы ихатәуп Ахра Ашәба).
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
1/12
Аԥсны Ахада Ихраҿа анашьахеит Резван Хатков дзықәтәаз аҽыҩ "Фаст Керл" (аҽы ихатәуп Ахра Ашәба).
© Sputnik / Томас ТхайцукСергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Нодар Ҵышәба иҽыҩ Лонг-Вау.


Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Нодар Ҵышәба иҽыҩ Лонг-Вау.Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Нодар Ҵышәба иҽыҩ Лонг-Вау.Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Нодар Ҵышәба иҽыҩ Лонг-Вау.

Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
2/12
Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Нодар Ҵышәба иҽыҩ Лонг-Вау.


Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Нодар Ҵышәба иҽыҩ Лонг-Вау.Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Нодар Ҵышәба иҽыҩ Лонг-Вау.Сергеи Багаԥшь игәалашәара иазкыз аԥхьахә агеит Нодар Ҵышәба иҽыҩ Лонг-Вау.

© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАтәыла ахада ихраҿа занашьахаз аҽыҩҷкәын Резван Хатков.
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
3/12
Атәыла ахада ихраҿа занашьахаз аҽыҩҷкәын Резван Хатков.
© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАԥсны Ахада Ихраҿа агаразы аҽы-спорттә еиндаҭларақәа мҩаԥысуеит хышықәса раахыс.
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
4/12
Аԥсны Ахада Ихраҿа агаразы аҽы-спорттә еиндаҭларақәа мҩаԥысуеит хышықәса раахыс.
© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАԥсны атәыла ахада Рауль Ҳаџьымбеи Гагра араион ахада Заур Бганбеи.
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
5/12
Аԥсны атәыла ахада Рауль Ҳаџьымбеи Гагра араион ахада Заур Бганбеи.
© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАҽқәа дырыҩуан 1600 метра инаркны 3200 метра рҟынӡа.
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
6/12
Аҽқәа дырыҩуан 1600 метра инаркны 3200 метра рҟынӡа.
© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАҽырыҩра адагьы Бзыԥҭа имҩаԥысит аҽы-спорттә еиндаҭларақәа.
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
7/12
Аҽырыҩра адагьы Бзыԥҭа имҩаԥысит аҽы-спорттә еиндаҭларақәа.
© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАҽырыҩраҿы иара убас иқәгылеит Жәлар рашәаҳәаратә ансамбльқәа.
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
8/12
Аҽырыҩраҿы иара убас иқәгылеит Жәлар рашәаҳәаратә ансамбльқәа.
© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАҵәыршәраҿы аиааира ргеит гаграа.
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
9/12
Аҵәыршәраҿы аиааира ргеит гаграа.
© Sputnik / Томас ТхайцукАшоура ӷәӷәа ианнамкылеит аҽырыҩра абзиабаҩцәа.
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
10/12
Ашоура ӷәӷәа ианнамкылеит аҽырыҩра абзиабаҩцәа.
© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАҽырыҩра адагьы Бзыԥҭа имҩаԥысит аҽы-спорттә еиндаҭларақәа.
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
11/12
Аҽырыҩра адагьы Бзыԥҭа имҩаԥысит аҽы-спорттә еиндаҭларақәа.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҽырыҩра ахәаԥшразы еизаз ахацәа аҳаргь мап ацәыркуамызт.
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара - Sputnik Аҧсны
12/12
Аҽырыҩра ахәаԥшразы еизаз ахацәа аҳаргь мап ацәыркуамызт.
Ажәабжьқәа зегьы
0