06:33 26 Цәыббра 2017
Аҟәа+ 21°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Цәыббра 4 - аҵара ашықәс алагара

Икьаҿу ахьарԥш аиура
17 0 0
 • Воронов ихьӡ зху аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы аҵара рҵоит 600-ҩы инарзынаԥшуа аҵаҩцәа.
 • 110-ҩы ахәыҷқәа раԥхьаӡакәны актәи акласс ахь ршьаҿа еихыргеит аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы.
 • Ацаха ҟаԥшь анԥырҟа ашьҭахь раԥхьаӡа ашкол ашәқәа ирыҩналеит актәи акласс аҵаҩцәа.
 • Ашәҭқәеи анкьаԥышҭарчқәеи агәырӷьаратә цәаҳәаҿы ихымԥадатәиқәоуп.
 • Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымбеи Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Семион Григориеви ашкол аҵаҩцәа ирыдырныҳәалеит аҵара ашықәс алагара.
 • Актәи акласс аҵаҩцәа аҵара иазыхиоуп.
 • Илашоу акласстә уадақәа, апарта ҿыцқәа - аҵаҩцәа ирзыманшәалахоит аурокқәа рҽазыҟаҵара.
 • Актәи аурок аҿы уеицәажәаргьы ауеит, иудтәало иабадырразы.
 • Аӡӷабцәа, актәи акласс аҵаҩцәа, рбант шкәакәақәа рыла еицлабуашәа иубон.
© Sputnik. Константин Грецов
Воронов ихьӡ зху аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы аҵара рҵоит 600-ҩы инарзынаԥшуа аҵаҩцәа.

Аҟәа еиҭашьақәыргыланы иаартуп аҵарауаҩ Иури Воронов ихьӡ зху абжьаратә школ №3.

Ашкол №3 – ҭоурыхтә хыброуп, уа аҵара рҵон Фазиль Искандер, Иури Воронов, Андреи Ҷоҷуа.  Сынтәа аҵаратә шықәс алагеит цәыббра 4 рзы, атәылаҿы цәыббра акы ԥсшьара мшны иахьрылаҳәаз азы. 

Зынӡа Аԥсны иахьаҵанакуа 156 школ рахь иныҟәоит  27 нызақь инарзынаԥшуа аҵаҩцәа. Актәи акласс ахь ицеит х-нызқь ҩык ахәыҷқәа.


Иҵегь афотосахьақәа

 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  50
  15
 • атроллеибустә парк аусзуҩы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:35 11.09.2017
  16:35 11.09.2017

  "Аԥсшьарҭатә" парк: атроллеибусқәеи урҭ арныҟәцаҩцәеи

  Аҟәа ҩымчыбжьа рыҩнуҵаҟа атроллеибусқәа русура аанкылоуп.

  17
  10
 • Аҟәа имҩаԥыст аԥшӡареи аҟазареи рфестиваль Королева Абхазии Мини мисс Абхазия
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:17 17.08.2017
  18:17 17.08.2017

  Аҳкәажәцәа рыхәылԥаз

  "Королева Абхазии – 2017" ҳәа рыхьӡ рҳәеит жәаҩык аҭыԥҳацәа. Аиндаҭлара арегламент ԥсахны асеиԥш аӡбра лыдылкылеит акультуратә фонд "L-star" аиҳабы Лали Сыҷынааԥҳа.

  28
  13
 • Асыӡбал аҟаҵашьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:46 24.07.2017
  14:46 24.07.2017

  Абҳәаса, нас асыӡбал

  Амыҵмыџь, акаҵахәыр, абҳәаса иалхәу уҳәа ирацәоуп аԥсуаа реишәахиараҿы рхы иадырхо асыӡбалқәа. Акадифа ҟаԥшь еиԥш убла хнакуа иҟоу асыӡбал цаҳәцаҳәо уажәааны зегьы ихырҩоит.

  87
  13

Ихадоу атемақәа