07:17 21 Абҵара 2017
Аҟәа+ 18°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Цәыббра 4 - аҵара ашықәс алагара

Икьаҿу ахьарԥш аиура
19 0 0
 • Воронов ихьӡ зху аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы аҵара рҵоит 600-ҩы инарзынаԥшуа аҵаҩцәа.
 • 110-ҩы ахәыҷқәа раԥхьаӡакәны актәи акласс ахь ршьаҿа еихыргеит аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы.
 • Ацаха ҟаԥшь анԥырҟа ашьҭахь раԥхьаӡа ашкол ашәқәа ирыҩналеит актәи акласс аҵаҩцәа.
 • Ашәҭқәеи анкьаԥышҭарчқәеи агәырӷьаратә цәаҳәаҿы ихымԥадатәиқәоуп.
 • Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымбеи Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Семион Григориеви ашкол аҵаҩцәа ирыдырныҳәалеит аҵара ашықәс алагара.
 • Актәи акласс аҵаҩцәа аҵара иазыхиоуп.
 • Илашоу акласстә уадақәа, апарта ҿыцқәа - аҵаҩцәа ирзыманшәалахоит аурокқәа рҽазыҟаҵара.
 • Актәи аурок аҿы уеицәажәаргьы ауеит, иудтәало иабадырразы.
 • Аӡӷабцәа, актәи акласс аҵаҩцәа, рбант шкәакәақәа рыла еицлабуашәа иубон.
© Sputnik. Константин Грецов
Воронов ихьӡ зху аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы аҵара рҵоит 600-ҩы инарзынаԥшуа аҵаҩцәа.

Аҟәа еиҭашьақәыргыланы иаартуп аҵарауаҩ Иури Воронов ихьӡ зху абжьаратә школ №3.

Ашкол №3 – ҭоурыхтә хыброуп, уа аҵара рҵон Фазиль Искандер, Иури Воронов, Андреи Ҷоҷуа.  Сынтәа аҵаратә шықәс алагеит цәыббра 4 рзы, атәылаҿы цәыббра акы ԥсшьара мшны иахьрылаҳәаз азы. 

Зынӡа Аԥсны иахьаҵанакуа 156 школ рахь иныҟәоит  27 нызақь инарзынаԥшуа аҵаҩцәа. Актәи акласс ахь ицеит х-нызқь ҩык ахәыҷқәа.


Иҵегь афотосахьақәа

 • Изготовление музыкальных инструментов
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:41 08.11.2017
  16:41 08.11.2017

  Аԥсуа жәлар рмузыкатә инструментқәа рыҟаҵашьа апроцесс

  Иахьатәи аамҭазы Аԥсны ахы-аҵыхәа ахьынӡанаӡааӡо ҟазара ҳаракыла аԥсуа жәлар рмузыкатә инструментқәа ҟазҵо аӡә иакәны дыҟоуп Гәдоуҭа араион Хәаԥ ақыҭан инхо Уасил Арухаа.

  125
  16
 • Приготовление абысты.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:27 26.10.2017
  10:27 26.10.2017

  Ашә, абысҭа, нас арҵәы

  Абысҭа аныҳәақәа раан еиԥш есҽынгьы аишәаҟны иқәгылоуп. Аиҳарак иара агьама бзиоуп аԥсуа мца иахакнаҳаны ианыруа.

  83
  9
 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  46
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  40
  13

Ихадоу атемақәа