Цәыббра 4 - аҵара ашықәс алагара

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа еиҭашьақәыргыланы иаартуп аҵарауаҩ Иури Воронов ихьӡ зху абжьаратә школ №3.

Ашкол №3 – ҭоурыхтә хыброуп, уа аҵара рҵон Фазиль Искандер, Иури Воронов, Андреи Ҷоҷуа.  Сынтәа аҵаратә шықәс алагеит цәыббра 4 рзы, атәылаҿы цәыббра акы ԥсшьара мшны иахьрылаҳәаз азы. 

Зынӡа Аԥсны иахьаҵанакуа 156 школ рахь иныҟәоит  27 нызақь инарзынаԥшуа аҵаҩцәа. Актәи акласс ахь ицеит х-нызқь ҩык ахәыҷқәа.


© Sputnik Константин ГрецовВоронов ихьӡ зху аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы аҵара рҵоит 600-ҩы инарзынаԥшуа аҵаҩцәа.
Воронов ихьӡ зху аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы аҵара рҵоит 600-ҩы инарзынаԥшуа аҵаҩцәа. - Sputnik Аҧсны
1/9
Воронов ихьӡ зху аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы аҵара рҵоит 600-ҩы инарзынаԥшуа аҵаҩцәа.
© Sputnik Константин Грецов110-ҩы ахәыҷқәа раԥхьаӡакәны актәи акласс ахь ршьаҿа еихыргеит аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы.
110-ҩы ахәыҷқәа раԥхьаӡакәны актәи акласс ахь ршьаҿа еихыргеит аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы. - Sputnik Аҧсны
2/9
110-ҩы ахәыҷқәа раԥхьаӡакәны актәи акласс ахь ршьаҿа еихыргеит аҟәатәи абжьаратә школ №3 аҿы.
© Sputnik Константин ГрецоыАцаха ҟаԥшь анԥырҟа ашьҭахь раԥхьаӡа ашкол ашәқәа ирыҩналеит актәи акласс аҵаҩцәа.
Ацаха ҟаԥшь анԥырҟа ашьҭахь раԥхьаӡа ашкол ашәқәа ирыҩналеит актәи акласс аҵаҩцәа. - Sputnik Аҧсны
3/9
Ацаха ҟаԥшь анԥырҟа ашьҭахь раԥхьаӡа ашкол ашәқәа ирыҩналеит актәи акласс аҵаҩцәа.
© Sputnik Константин ГрецовАшәҭқәеи анкьаԥышҭарчқәеи агәырӷьаратә цәаҳәаҿы ихымԥадатәиқәоуп.
Ашәҭқәеи анкьаԥышҭарчқәеи агәырӷьаратә цәаҳәаҿы ихымԥадатәиқәоуп. - Sputnik Аҧсны
4/9
Ашәҭқәеи анкьаԥышҭарчқәеи агәырӷьаратә цәаҳәаҿы ихымԥадатәиқәоуп.
© Sputnik Константин ГрецовАԥсны ахада Рауль Ҳаџьымбеи Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Семион Григориеви ашкол аҵаҩцәа ирыдырныҳәалеит аҵара ашықәс алагара.
Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымбеи Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Семион Григориеви ашкол аҵаҩцәа ирыдырныҳәалеит аҵара ашықәс алагара. - Sputnik Аҧсны
5/9
Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымбеи Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Семион Григориеви ашкол аҵаҩцәа ирыдырныҳәалеит аҵара ашықәс алагара.
© Sputnik Константин ГрецовАктәи акласс аҵаҩцәа аҵара иазыхиоуп.
Актәи акласс аҵаҩцәа аҵара иазыхиоуп. - Sputnik Аҧсны
6/9
Актәи акласс аҵаҩцәа аҵара иазыхиоуп.
© Sputnik Константин ГрецовИлашоу акласстә уадақәа, апарта ҿыцқәа - аҵаҩцәа ирзыманшәалахоит аурокқәа рҽазыҟаҵара.
Илашоу акласстә уадақәа, апарта ҿыцқәа  - аҵаҩцәа ирзыманшәалахоит аурокқәа рҽазыҟаҵара. - Sputnik Аҧсны
7/9
Илашоу акласстә уадақәа, апарта ҿыцқәа - аҵаҩцәа ирзыманшәалахоит аурокқәа рҽазыҟаҵара.
© Sputnik Константин ГрецовАктәи аурок аҿы уеицәажәаргьы ауеит, иудтәало иабадырразы.
Актәи аурок аҿы уеицәажәаргьы ауеит, иудтәало иабадырразы. - Sputnik Аҧсны
8/9
Актәи аурок аҿы уеицәажәаргьы ауеит, иудтәало иабадырразы.
© Sputnik Константин ГрецовАӡӷабцәа, актәи акласс аҵаҩцәа, рбант шкәакәақәа рыла еицлабуашәа иубон.
Аӡӷабцәа, актәи акласс аҵаҩцәа, рбант шкәакәақәа рыла еицлабуашәа иубон. - Sputnik Аҧсны
9/9
Аӡӷабцәа, актәи акласс аҵаҩцәа, рбант шкәакәақәа рыла еицлабуашәа иубон.
Ажәабжьқәа зегьы
0