17:44 23 Абҵара 2017
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Аԥсуа дзыхьчо аихатә ҳәызба

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Иҟаҵоуп Аԥсны (24)
85 0 0
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
 • Изготовление традиционных абхазских ножей
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аҳәызба аҟаҵара хацыркхоит иҷыдоу аԥечқ аҟны

Итрадициатәу аԥсуа ҳәызба – ажәытә бџьаруп. Азқьышықәсақәа ирылырхәхәа иахьанӡагь иааӡеит уи аформа.

Итрадициатәу аԥсуа ҳәызба-ҿы 13-25 сантиметра иҟоуп. Ахәы жәабаҟа сантиметра инаӡоит.

Аҳәызба ахәы аиҳарак абӷаџьма, акамбашь, абнацә, ацә ртәыҩақәа ирылырхуеит. Ахархәара рымоуп арагәаԥшь иалырхуа ахәқәагьы. Аҳәызбахәы аиҳарак ихыгьежьаауп, аганқәа адыршәаҟьалоуп.

Аԥсуа ҳәызба арымарахь ала ирыҟәнырҵоит. Ахәы ахыркәшамҭаҟны амацәаз ҳасаб змоу агьыжь амоуп —аҳәызба аҭра аҭыгара зырмарио.

Аҳәызбаҭра аԥсуа ҳәызба ханарҭәаауазароуп. Иара амҿы иалхуп, ацәа иҭаӡны иҟарҵоит. Аҳәызба аҭра ианааланы иҭалароуп.


Атемақәа:
Иҟаҵоуп Аԥсны (24)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Изготовление музыкальных инструментов
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:41 08.11.2017
  16:41 08.11.2017

  Аԥсуа жәлар рмузыкатә инструментқәа рыҟаҵашьа апроцесс

  Иахьатәи аамҭазы Аԥсны ахы-аҵыхәа ахьынӡанаӡааӡо ҟазара ҳаракыла аԥсуа жәлар рмузыкатә инструментқәа ҟазҵо аӡә иакәны дыҟоуп Гәдоуҭа араион Хәаԥ ақыҭан инхо Уасил Арухаа.

  129
  16
 • Приготовление абысты.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:27 26.10.2017
  10:27 26.10.2017

  Ашә, абысҭа, нас арҵәы

  Абысҭа аныҳәақәа раан еиԥш есҽынгьы аишәаҟны иқәгылоуп. Аиҳарак иара агьама бзиоуп аԥсуа мца иахакнаҳаны ианыруа.

  84
  9
 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  46
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  40
  13

Ихадоу атемақәа