Аԥсуа дзыхьчо аихатә ҳәызба

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызба – жәытә бџьаруп. Ашәышықәсақәа иргәылсны иахьанӡагь иааӡеит уи аформа.

Итрадициатәу аԥсуа ҳәызба-ҿы 13-25 сантиметра иҟоуп. Ахәы 10 сантиметра инаӡоит.

Аҳәызба ахәы аиҳарак абӷаџьма, акамбашь, абнацә, ацә ртәыҩақәа ирылырхуеит. Ахархәара рымоуп арагәаԥшь иалырхуа ахәқәагьы. Аҳәызбахәы аиҳарак ихыгьежьаауп, аганқәа адыршәаҟьалоуп.

Аԥсуа ҳәызба арымарахь ала ирыҟәнырҵоит. Ахәы ахыркәшамҭаҟны амацәаз ҳасаб змоу агьыжь амоуп —аҳәызба аҭра аҭыгара зырмариоу уи ауп.

Аҳәызбаҭра аԥсуа ҳәызба ханарҭәаауазароуп. Иара амҿы иалхуп, ацәа иҭаӡаны иҟарҵоит. Аҳәызба аҭра ианааланы иҭалароуп.

Аԥсуа ҳәызбақәа рҭоурых инарҭбааны шәаԥхьар ҟалоит абра>>

© Sputnik / Томас ТхайцукАҳәызба аҟаҵара хацыркхоит ажьиирҭаҿы
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
1/12
Аҳәызба аҟаҵара хацыркхоит ажьиирҭаҿы
© Sputnik / Томас ТхайцукАҳәызба злырхуа аџыр ажьи ирҭәоит 1300 - 1400°C рҟынӡа
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
2/12
Аҳәызба злырхуа аџыр ажьи ирҭәоит 1300 - 1400°C рҟынӡа
© Sputnik / Томас ТхайцукАжьи аметалл-шы амца иаахыганы аԥсынгьари инықәҵаны аҳәызба аҿы аформа аиҭоит
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
3/12
Ажьи аметалл-шы амца иаахыганы аԥсынгьари инықәҵаны аҳәызба аҿы аформа аиҭоит
© Sputnik / Томас ТхайцукИхьшәашәаз аметалл аҽазнык ирԥханы ахәша иҭыршьуеит – идырӡрыжәуеит
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
4/12
Ихьшәашәаз аметалл аҽазнык ирԥханы ахәша иҭыршьуеит – идырӡрыжәуеит
© Sputnik / Томас ТхайцукАҳәызба аҿы цәтәуп. Ацәраан имшырцаз аӡы хьшәашәа ааигәа иҟазароуп
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
5/12
Аҳәызба аҿы цәтәуп. Ацәраан имшырцаз аӡы хьшәашәа ааигәа иҟазароуп
© Sputnik / Томас ТхайцукНастәи ирцәуеит
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
6/12
Настәи ирцәуеит
© Sputnik / Томас ТхайцукАжьи аиха ацырцырра иалагаанӡа ицәуеит
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
7/12
Ажьи аиха ацырцырра иалагаанӡа ицәуеит
© Sputnik / Томас ТхайцукИтрадициатәу аԥсуа ҳәызба аҿы 13-25 сантиметра иҟоуп. Ахәы жәабаҟа сантиметра инаӡоит.
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
8/12
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызба аҿы 13-25 сантиметра иҟоуп. Ахәы жәабаҟа сантиметра инаӡоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҳәызбаҭра ҳәызба ханарҭәаауазароуп. Иара амҿы иалхуп, ацәа иҭаӡаны иҟарҵоит. Аҳәызба аҭра ианааланы иҭалароуп.
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
9/12
Аҳәызбаҭра ҳәызба ханарҭәаауазароуп. Иара амҿы иалхуп, ацәа иҭаӡаны иҟарҵоит. Аҳәызба аҭра ианааланы иҭалароуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҳәызбаҭра хырҷҷазароуп еиуеиԥшым, аџьмацәа иалху аорнамент ала. Ажәытәан уи ацәашьашьын илыршьуан, алашьцараҟны цәашьра ауртә еиԥш.
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
10/12
Аҳәызбаҭра хырҷҷазароуп еиуеиԥшым, аџьмацәа иалху аорнамент ала. Ажәытәан уи ацәашьашьын илыршьуан, алашьцараҟны цәашьра ауртә еиԥш.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҳәызба ахәы аиҳарак аԥстәқәа ртәыҩақәа ирылырхуеит. Иҟоуп амҿы ианалырхуагьы
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
11/12
Аҳәызба ахәы аиҳарак аԥстәқәа ртәыҩақәа ирылырхуеит. Иҟоуп амҿы ианалырхуагьы
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсуа ҳәызба аҭоурых ашьаҭақәа ажәытәӡарахь ихоуп. Ҳабацәа урҭ рабацәа еснагь ирыман рхатәы ҳәызба, еиуеиԥшым аҭахрақәа рзы.
Итрадициатәу аԥсуа ҳәызбақәа рыҟаҵара - Sputnik Аҧсны
12/12
Аԥсуа ҳәызба аҭоурых ашьаҭақәа ажәытәӡарахь ихоуп. Ҳабацәа урҭ рабацәа еснагь ирыман рхатәы ҳәызба, еиуеиԥшым аҭахрақәа рзы.
Ажәабжьқәа зегьы
0