14:47 23 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 18°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Аӡҩыбжьа ақыҭаҿы акырпыжәқәа раарыхырҭаҿы

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Иҟаҵоуп Аԥсны (24)
3621
 • Аӡҩыбжьа ақыҭан акарпыжә аҟәшәара.
 • Аӡҩыбжьа ақыҭан акарпыжә аҟәшәара.
 • Аӡҩыбжьа ақыҭан акарпыжә аҟәшәара.
 • Аӡҩыбжьа ақыҭан акарпыжә аҟәшәара.
 • Аӡҩыбжьа ақыҭан акарпыжә аҟәшәара.
 • Аӡҩыбжьа ақыҭан акарпыжә аҟәшәара.
 • Аӡҩыбжьа ақыҭан акарпыжә аҟәшәара.
 • Аӡҩыбжьа ақыҭан акарпыжә аҟәшәара.
 • Аӡҩыбжьа ақыҭан акарпыжә аҟәшәара.
 • Аӡҩыбжьа ақыҭан акарпыжә аҟәшәара.
 • Аӡҩыбжьа ақыҭан акарпыжә аҟәшәара.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аԥсны уажәы дарбанызаалак еишәа иагым ахаара рацәа змоу акырпыжә. Абри аамҭазы Очамчыра араион Аӡҩыбжьа ақыҭан акырпыжә еизгара иасакьаҳәымҭоуп.

Аԥсны уажәы дарбанызаалак еишәа иагым ахаара рацәа змоу акырпыжә. Абри аамҭазы Очамчыра араион Аӡҩыбжьа ақыҭан акырпыжә еизгара иасакьаҳәымҭоуп.

Сынтәа експериментк аҳасабала Аӡҩыбжьа иаадрыхит акырпыжә еиуеиԥшым асорҭқәа, иҩажьугьы ыҟоуп, иҳәеит агроном хада Иури Бороненко.

Акырпыжәқәа раарыхра иазку аҭоурых шәаԥхьар ҟалоит абра

"Асорт даара ибзиоуп. Иҳамоуп аголландиатә селекциа иаҵанакуа асортқәагьы. Ашьынкақәагьы еиуеиԥшым ахкқәа ааҳрыхит. Еиӷьу еицәоу алаҳхуеит. Ҳагхақәа ҳаԥхьаҟа иҳарҽеиуеит", — иҳәоит Бороненко.

Агроном иазгәеиҭоит аӡҩыбжьатәи акырпыжәқәа раарыхраан ахимиа маҷӡаны рхы ишадырхәо.

"Напыла еиҭаҳҳаит, иаҳрашәеит. Зекологиа цқьоу аалыҵ ҳаур ҳҭахын. Ахимиа маҷӡаны ҳхы иаҳархәеит", — иҳәоит агроном.

Иҟалоу иҟаламу убар ауеит аԥшшәала, ацәа акьакьарала, ахәҵәы аҭагылазаашьа ала.

Атемақәа:
Иҟаҵоуп Аԥсны (24)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  36
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  35
  13
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15

Ихадоу атемақәа