20:29 27 Рашәара 2017
Аҟәа+ 25°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Иҿыцу абыжьқәа раҳаит Аҟәа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
2011
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Вокальный конкурс Молодые голоса. Первый день
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аконкурс аиҿкааҩ Нури Кәарҷиа иазгәеиҭеит асценахь инеиз ахәыҷқәа зегьы раԥхьаӡа акәны шакәу асеиԥш иҟоу асцена ду аҿы ишықәгылаз.

Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысит Аҟәа. Аконкурс раԥхьатәи амш хыркәшахеит гала-концерт ала.

Аконцерт аалыртит хәышықәса зхыҵуа Викториа Ҵулукиаԥҳа. Лара иналыгӡеит Анатоли Алҭеиба иашәа "Аӡынтәи абаҳча". Викториа Ҵулукиаԥҳа лоуп иреиҵбу агәыԥ аҟны аиааира згазгьы. Аконкурс рхы аладырхәит Аԥсны ахы-аҵыхәа аҟынтәи 50-ҩык рҟынӡа аҿар. Аконкурс аҟны ихымԥаданы иҟан аԥсуа ашәак аҳәара. Аконкурс аиҿкааҩ Нури Кәарҷиа иазгәеиҭеит, асценахь инеиз ахәыҷқәа зегьы раԥхьаӡа акәны шакәу асеиԥш иҟоу асцена ду аҿы ишықәгылаз.

Арахь иааит Аԥсны ахы-аҵыхәа зегь аҟынтәи аҟазара злоу ахәыҷқәа. 7-9 шықәса ирыҵаркуа рыбжьара – Сара Абрамиан. Иара убасгьы аконкурс иалахәын 15-17 шықәса зхыҵуаз ашәаҳәаҩцәа. Уи агәыԥ рыбжьара аиааира игеит Ромео Чаава (Гал). Адуетқәа рыбжьара актәи аҭыԥ аӡәгьы иаҭәашьамызт. Аҩбатәи аҭыԥ ааныркылеит аиҳәшьцәа Гадлиаа, ахԥатәи – аиҳәшьцәа Ҵышәаа.

Инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Сара Абрамиан "Аԥсны 67" арепертуар аҟынтәи иналыгӡаз ашәа "Сыԥсадгьыл Аԥсны" ажиури даара гәаԥхарыла ирыдыркылеит. Аҩбатәи Сара лашәа Наргиз Закирова лрепертуар аҟынтәин. Азал зегьы напеинҟьарыла ирыдыркылеит Сара лықәгылара. Лықәра зықәраз рыбжьарагьы актәи аҭыԥ аанылкылеит

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аспектакль Примадонны апремиера
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:26 16.06.2017
  17:26 16.06.2017

  Злеишәа цәгьу аҳәсақәа: РУСДРАМ апремиера мҩаԥысит

  Фазиль Искандер ихьӡ зху Аурыс драматә театр аҿы аԥшьаша, рашәарамза 15 рзы имҩаԥысит аспектакль "Примадонны" апремиера. Аспектакль ықәиргылеит арежиссиор Сергеи Ефремов.

  16
  16
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:54 09.06.2017
  16:54 09.06.2017

  Афырхаҵа ихынҳәра: "Инаԥҳа Кьагәа" апремиера Аҟәа имҩаԥысит

  Аԥснытәи аҳәынҭқарратә аҿартә театр ахәаԥшыҩцәа ирыднагалеит аспектакль ҿыц "Инаԥҳа Кьагәа".

  13
  10
 • Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:46 06.06.2017
  16:46 06.06.2017

  Кәтолаа ачаи хырхуеит

  Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы ииасыз амчыбжь аҩныҵҟа аусуҩцәа шә-тоннак рҟынӡа ачибӷьы ҿырххьеит. Ачаиплантациақәа рҟны аусуҩцәа шьыжь шаанӡа инаркны иаахәлаанӡа аус руеит.

  22
  12
 • Назакат Назирова (Баба Надиа ҳәа дырдыруеит), 80 шықәса лхыҵуеит. 20 шықәса ашәҭқәа лҭиуеит
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:30 24.05.2017
  14:30 24.05.2017

  Аҟәатәи аџьармыкьа ахаҿқәа

  Sputnik Аԥсны иазнархиеит Аҟәатәи аџьармыкьа аҟынтәи афотоcахьақәа.

  29
  20

Ихадоу атемақәа