20:56 20 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 17°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Иҿыцу абыжьқәа раҳаит Аҟәа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
2311
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
 • Вокальный конкурс Молодые голоса. Первый день
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аконкурс аиҿкааҩ Нури Кәарҷиа иазгәеиҭеит асценахь инеиз ахәыҷқәа зегьы раԥхьаӡа акәны шакәу асеиԥш иҟоу асцена ду аҿы ишықәгылаз.

Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысит Аҟәа. Аконкурс раԥхьатәи амш хыркәшахеит гала-концерт ала.

Аконцерт аалыртит хәышықәса зхыҵуа Викториа Ҵулукиаԥҳа. Лара иналыгӡеит Анатоли Алҭеиба иашәа "Аӡынтәи абаҳча". Викториа Ҵулукиаԥҳа лоуп иреиҵбу агәыԥ аҟны аиааира згазгьы. Аконкурс рхы аладырхәит Аԥсны ахы-аҵыхәа аҟынтәи 50-ҩык рҟынӡа аҿар. Аконкурс аҟны ихымԥаданы иҟан аԥсуа ашәак аҳәара. Аконкурс аиҿкааҩ Нури Кәарҷиа иазгәеиҭеит, асценахь инеиз ахәыҷқәа зегьы раԥхьаӡа акәны шакәу асеиԥш иҟоу асцена ду аҿы ишықәгылаз.

Арахь иааит Аԥсны ахы-аҵыхәа зегь аҟынтәи аҟазара злоу ахәыҷқәа. 7-9 шықәса ирыҵаркуа рыбжьара – Сара Абрамиан. Иара убасгьы аконкурс иалахәын 15-17 шықәса зхыҵуаз ашәаҳәаҩцәа. Уи агәыԥ рыбжьара аиааира игеит Ромео Чаава (Гал). Адуетқәа рыбжьара актәи аҭыԥ аӡәгьы иаҭәашьамызт. Аҩбатәи аҭыԥ ааныркылеит аиҳәшьцәа Гадлиаа, ахԥатәи – аиҳәшьцәа Ҵышәаа.

Инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Сара Абрамиан "Аԥсны 67" арепертуар аҟынтәи иналыгӡаз ашәа "Сыԥсадгьыл Аԥсны" ажиури даара гәаԥхарыла ирыдыркылеит. Аҩбатәи Сара лашәа Наргиз Закирова лрепертуар аҟынтәин. Азал зегьы напеинҟьарыла ирыдыркылеит Сара лықәгылара. Лықәра зықәраз рыбжьарагьы актәи аҭыԥ аанылкылеит

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  36
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  34
  13
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15

Ихадоу атемақәа