03:14 19 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 10°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

Икьаҿу ахьарԥш аиура
3340
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
© Sputnik. Анжелика Бения
Ашьхашә ахаҭабзиареи агәабзиаразы хәарҭарас иамоу атәы аҳәара аҭахыуп ҳәа сгәы иаанагом. Алаҟәыраҟны иҟаҵоу ашә угәабзиара иазеиӷьзар, ашьха иуоуа ахшлыхқәа шәазхәыц, шаҟа ибеиоу! Уи адагьы, ажә иамҵуа ахш аџьмахши еиларҭәоит.

Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

Инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Авидеонҵамҭа шәахәаԥшыр ҟалоит абра>>

Шьхацан аамҭа алагоит лаҵарамзазы. Саҭбеи зыԥсы ҭоу имал иманы Лашыԥсы ҳәа зыхьӡу аҭыԥ аҟны дтәоижьҭеи акыр ҵуеит. Аҭыԥ амшын аҟнытәи 2 000 метр аҳаракыра аҟны ишьҭоуп. Ахьча иажәақәа рыла, ажәытәан араҟа 12 гәарҭа еизалон, иахьа гәарҭак ада аӡәгьы дубом.

Фымыз ашьха инхоит ахьчацәа. Шьхалбаан алагоит жьҭаара анҵәамҭазы. Усҟан ахьчацәа рмал аԥсҭахьы илбаарцоит, ақыҭақәа рахь. Ақыҭа иҩахыкны, абнара ԥхынҷкәынынӡа ианаанхогьы ҟалоит.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  34
  10
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15
 • атроллеибустә парк аусзуҩы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:35 11.09.2017
  16:35 11.09.2017

  "Аԥсшьарҭатә" парк: атроллеибусқәеи урҭ арныҟәцаҩцәеи

  Аҟәа ҩымчыбжьа рыҩнуҵаҟа атроллеибусқәа русура аанкылоуп.

  17
  10

Ихадоу атемақәа