10:20 16 Ԥхынҷкәын 2017
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

Икьаҿу ахьарԥш аиура
4040
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
 • Ашьхашә
© Sputnik. Анжелика Бения
Ашьхашә ахаҭабзиареи агәабзиаразы хәарҭарас иамоу атәы аҳәара аҭахыуп ҳәа сгәы иаанагом. Алаҟәыраҟны иҟаҵоу ашә угәабзиара иазеиӷьзар, ашьха иуоуа ахшлыхқәа шәазхәыц, шаҟа ибеиоу! Уи адагьы, ажә иамҵуа ахш аџьмахши еиларҭәоит.

Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

Инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Авидеонҵамҭа шәахәаԥшыр ҟалоит абра>>

Шьхацан аамҭа алагоит лаҵарамзазы. Саҭбеи зыԥсы ҭоу имал иманы Лашыԥсы ҳәа зыхьӡу аҭыԥ аҟны дтәоижьҭеи акыр ҵуеит. Аҭыԥ амшын аҟнытәи 2 000 метр аҳаракыра аҟны ишьҭоуп. Ахьча иажәақәа рыла, ажәытәан араҟа 12 гәарҭа еизалон, иахьа гәарҭак ада аӡәгьы дубом.

Фымыз ашьха инхоит ахьчацәа. Шьхалбаан алагоит жьҭаара анҵәамҭазы. Усҟан ахьчацәа рмал аԥсҭахьы илбаарцоит, ақыҭақәа рахь. Ақыҭа иҩахыкны, абнара ԥхынҷкәынынӡа ианаанхогьы ҟалоит.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:36 15.12.2017
  13:36 15.12.2017

  Кәтолаа ачаи хырхуеит

  Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы ииасыз амчыбжь аҩныҵҟа аусуҩцәа шә-тоннак рҟынӡа ачаибӷьы ҿырххьеит. Ачаиплантациақәа рҟны аусуҩцәа шьыжь шаанӡа инаркны иаахәлаанӡа аус руеит.

  45
  12
 • Аоператә шәаҳәаҩы Алиса Гыцԥҳа аспектакль Пиковая дама аҟны апартиа хада налыгӡоит.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:44 11.12.2017
  16:44 11.12.2017

  Лиза лроль: Алиса Гыцԥҳа "Пиковая дама" аҟны

  Аспектакль "Пиковая дама" аҟны аԥсуа шәаҳәаҩ Алиса Гыцԥҳа апартиа хада налыгӡоит. Аспектакль мҩаԥысраны иҟоуп москватәи атеатр "Геликон-опера" аҟны ԥхынҷкәын 10 - 12 рзы.

  6
  7
 • Сбор мандарин
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:31 29.11.2017
  12:31 29.11.2017

  Иаамҭоуп амандарин аҟәшәара

  Аԥсны, ишаԥу еиԥш, амандарин аҟәшәара иалогоит абҵарамза алагамҭазы, аха сынтәа амш цәгьақәа ирыхҟьаны акыр инаскьаны иалагеит.

  21
  10
 • Изготовление музыкальных инструментов
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:41 08.11.2017
  16:41 08.11.2017

  Аԥсуа жәлар рмузыкатә инструментқәа рыҟаҵашьа апроцесс

  Иахьатәи аамҭазы Аԥсны ахы-аҵыхәа ахьынӡанаӡааӡо ҟазара ҳаракыла аԥсуа жәлар рмузыкатә инструментқәа ҟазҵо аӡә иакәны дыҟоуп Гәдоуҭа араион Хәаԥ ақыҭан инхо Уасил Арухаа.

  151
  16

Ихадоу атемақәа