14:42 18 Хәажәкыра 2018
Аҟәа+ 19°C
Ишиашоу ицо аефир
Бараҭелиа: Аиқәшаҳаҭра Аԥсны аитересқәа ирықәшәоит

Бараҭелиа: Аиқәшаҳаҭра Аԥсны аитересқәа ирықәшәоит

Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи рыбжьара Аиқәшаҳаҭра (23)
7 0 0

Аҳәынҭқарра Ахада иусбарҭа аекономика аҟәша аиҳабы Беслан Бараҭелиа агәра ганы дыҟоуп Аԥсни Урыстәылеи реқәшаҳаҭра ҿыц ҩ-ҳәынҭқаррак реизыҟазаашьақәа шҳәаақәнаҵо.

АҞӘА, абҵ 24 —  Sputnik. Аҳәынҭқарра Ахада иусбарҭа аекономика аҟәша аиҳабы Беслан Бараҭелиа агәра ганы дыҟоуп Аԥсни Урыстәылеи реиқәшаҳаҭра ҿыц Аԥсны аинересқәа ишрықәшәо. Абри атәы Бараҭелиа Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит.

Ажәлар рзы Аԥсны аԥеиԥш акыр аҵанакуеит иҳәеит Бараҭелиа. "Аха иҟоуп ауаажәлар рыхәҭак аҭагылазаашьа рполитикатә қәԥараҿы зхы иазырхәо", — ациҵеит уи.

Беслан Бараҭелиа игәаанагарала, Аԥсни Урыстәылеи реқәшаҳаҭра ҿыц ҩ-ҳәынҭқаррак реизыҟазаашьақәа ҳәаақәнаҵоит.

Атемақәа:
Аԥсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи рыбжьара Аиқәшаҳаҭра (23)

Ихадоу атемақәа