Ахархәара аԥҟарақәа

Авебсаит sputnik-abkhazia.info (аринахыс - "Асаит") аҟны икьыԥхьу, Sputnik иатәу (© Sputnik адырга зцу) атекст/афото/видео материалқәа хәҭа-хәҭала ма ишеибгоу рхархәара азин ыҟоуп ахьарԥш, ма аԥшааратә системақәа ирзынархоу Асаит аҟны икьыԥхьу аматериал ахь агиперхьарԥш ҟаҵаны мацара, иара убас аматериал автор ихьӡ арбаны. Аматериалқәа рхархәараан урҭ рҵакы еицазкуа аԥсахрақәа рылагалара ауӡом.
Хыхь иарбоу ахархәара аԥҟарақәа Sputnik ианаҭаху еиҭанакыр ауеит ҷыдала уи азы адырра ҳәа акгьы ҟамҵакәа. Аԥҟара ҿыцқәа амчра роуеит абри аҭыӡҭала ианкьыԥхьхалак ашьҭахь: https://sputnik-abkhazia.info/docs/terms_of_use.html.
Ажәабжьқәа зегьы
0