17:47 12 Нанҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.24
  • EUR85.96
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
17 0 0

Ушьҭарнахыс Аԥсны ахәыҷқәа рлымҳа аҳара ашьақәыргылара алзыршо амыруга ҿыцқәа аагоуп Аҟәаҟа.

АҞӘА, абҵара 9 — Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Ахәыҷқәа рзы ареспубликатә реабилитациатә центр аҿы ахәыҷқәа рлымҳа аҳара ахьышьақәдыргыло адиагностикатә кабинет аадыртит ахаша, абҵара 9 рзы.

"Иахьа Аҟәа иаадыртит асурдологиатә кабинет. Ари аҭыԥантәи ахәыҷқәа рзы даара крызҵазкуа усуп. Ушьҭарнахыс аҭаацәа ирымоуп алшара ареспублика анҭыҵ акәымкәа, араҟа рхәыҷқәа ргәабзиара аҭҵааразы", — иҳәеит Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистр ихаҭыԥуаҩ Баҭал Кациа.

2016 шықәса, нанҳәамзазы ИуНИСЕФ имҩаԥнагаз аҭҵаарақәа рыла ишьақәыргылан Аԥсны ишыҟам злымҳа аҳара уадаҩу ахәыҷқәа адиагноз рзыҟаҵареи ареабилитациа рзуреи рзы акабинет.

Баҭал Кациа иажәақәа рыла иахьазы Аԥсны шәҩык инареиҳаны ахәыҷқәа абри апроблема рымоуп.

Акабинет аартра иацхрааит Афонд "Аԥсны".

Ихадоу атемақәа