17:31 21 Лаҵара 2018
Аҟәа+ 24°C
Ишиашоу ицо аефир
Аԥсны Ахадеи атәыла Аиҳабыреи Очамчыра араион аҟны усутә визитла иҟоуп

Ҳаџьымба ақыҭанхамҩа азы: аинвестор дҟалоит аҭагылазаашьақәа маншәалахар

© Sputnik Роберт Джопуа
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
1301

Аԥсны Ахадеи атәыла Аиҳабыреи Очамчыра араион аҟны усутә визитла иҟоуп.

ОЧАМЧЫРА АРАИОН, лаҵарамза 26 — Sputnik, Роберт Џьопуа. Аԥсны Ахадеи атәыла Аиҳабыреи Очамчыра араион аҟны усутә визитла рыҟазараан атәыла Ахада аинвестор дҟалоит аҭагылазаашьақәа маншәалахар ҳәа иҳәеит.

"Еилыскаауеит аинвесторцәа шаҭаху. Урҭ арахь иааиуеит аусутә ҟалар, аҭагылазаашьақәа маншәалахар. Ақыҭанхамҩа зехьынџьара цхыраарада ахы азҭыгаӡом", — иҳәеит иара.

Аҵыҵындра аазрыхуа аилахәыра адиректор Георги Алхазов атәыла Ахада изеиҭеиҳәеит аалыҵ аҭира проблеманы ишыҟоу, аҟазауааи аусуцәеи разымхара шыҟоу. Иара иҳәеит абизнес ҩ-миллионк рҟынӡа аԥара шалагалаз. Ҳаџьымба анаплакҩы агәра ииргеит аалыҵ аҭираҟны ацхыраара шиоуа.

Аделегациа аҭааит иара убасгьы агрофирма "Рассвет". Иара анапхгаҩы Зураб Кокаиа атәыла Ахада иҿаԥхьа аҭагылазаашьа еиҭеиҳәеит. Иҳәеит 20 гектар рҟынӡа акырпыжә шылаҵо. Иара иазгәеиҭеит аҳәынҭқарра ацхыраара шинаҭаз афинансқәа рганахь ала.

Рауль Ҳаџьымба амш аҩныҵҟа игәҭакуп Очамчыра араион егьырҭ анаплакқәагьы дырҭаан ибарц.

Ихадоу атемақәа