09:46 22 Жәабран 2018
Ишиашоу ицо аефир
Ҿыц аррахь инарыԥхьаз Аԥсны иҟоу урыстәылатәи арратә базахь иааит

Ҿыц аррахь инарыԥхьаз Аԥсны иҟоу урыстәылатәи арратә базахь иааит

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
14 0 0

Ҿыц аррахь инарыԥхьаз Аԥснытәи арратә базахь иааиит. Урҭ уаанӡа азеԥшзыҟаҵарақәа ирхысит, Ареспублика Адыгеиа иҟоу арратә базаҟны аҭоубашьҭаҵара мҩаԥыргеит.

АҞӘА, нанҳәа 4 — Sputnik. 1500-ҩык рҟынӡа ҿыц аррахь инарыԥхьаз Аԥсны иҟоу урыстәылатәи арратә базахь иааит. Урҭ уаанӡа азеԥшзыҟаҵарақәа ирхысит, Ареспублика Адыгеиа иҟоу арратә базаҟны аҭоубашьҭаҵара мҩаԥыргеит. Абри атәы аанацҳауеит Аладатәи арратә окрун апресс-маҵзура.

"Урҭ рыбжьара иҟоуп атанкқәа Т-72Б3 аоператорцәа, азениттә ракетатә комплексқәа "Оса-АКМ" "Стрела-10" рҟазауаа, аракетатә комплексқәа "Штурм-С" роператорцәа. Аррамаҵзурауаа зегьы амедицинатә гәаҭара иахыжьуп", — ҳәа аҳәоит апресс-маҵзура адырраҭараҟны.

Анкетамҩаԥгараан иалкаахеит ҵыԥх аасҭа сынтәа аррахь инаԥхьо 10% рҵарадырра шеиҳау.

"30% рҟынӡа иреиҳау аҵараиурҭақәа ирылгахьеит, 40% — ибжьаратәу азанааҭтә дырра рымоуп. 25% рҟынӡа ДОСААФ ашколқәа рҟны азыҟаҵарақәа ирхысхьеит", ҳәа арбоуп адырраҭараҟны.

Аррамаҵзурауаа рыԥсахраан урҭ рхыԥхьаӡара аҽеиҭанамкӡеит.

Ихадоу атемақәа