17:40 21 Лаҵара 2018
Аҟәа+ 24°C
Ишиашоу ицо аефир
Наручники. Архивное фото.

Анжела Џьӷамазиа дызшьыз ҳәа агәаанагара ззыҟоу ауаҩы даанкылоуп

© Sputnik . Виталий Белоусов
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
7 0 0

Анжела Џьӷамазиа лыԥсыбаҩ ԥшаан ԥхынгәы 17 2017 шықәса рзы Баслаҭа ақыҭан.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Анжела Џьӷамазиа дызшьыз ҳәа агәаанагара ззыҟоу ауаҩы, лара лаб – Роберт Џьӷамазиа даанкылоуп Очамчыра араион, Акәасқьа ақыҭан. Абри атәы аанацҳаит Аԥсны Апрокуратура хада цәыббра 26 рзы.

"Анжела Џьӷамазиа лышьра аганахь ала ашьаусҭҵаара еиҭахацыркуп, цәыббра 22 2017 шықәса рзы Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аусзуҩцәа Акәасқьа ақыҭан ацәгьа иуит ҳәа агәызҩара ззыҟоу, Анжела лаб Роберт Џьӷамазиа дахьааныркылаз инамаданы" ҳәа аҳәоит Апрокуратура хада адырраҭараҟны.

Апрокуратура хада аинформациала уаанӡа ашьаусҭҵаара аамҭала иаанкылан ацәгьауҩы иԥшаара иахьаҿыз инамаданы.

Анжела Џьӷамазиа лыԥсыбаҩ ԥшаан ԥхынгәы 17 2017 шықәса рзы Баслаҭа ақыҭан.

Ихадоу атемақәа