14:40 28 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD78.67
  • EUR91.48
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
18 0 0

Ажьырныҳәа 9 асааҭ 9:36 рзы Март 16 амҩаҿ аҩны амца акит. Аҭыԥ ахь инеиит амцарцәаҩцәа.

АҞӘА, ажьырныҳәа 9 – Sputnik, Сариа Кәарацхьелиаԥҳа. Ахаша, ажьырныҳәа 9 рзы Гагра ақалақь аҿы аҩны амцакраан аԥҳәыс бырг дҭахеит ҳәа Sputnik иазаарыцҳаит Аԥсны АҶА апресс-маҵзураҟынтәи.

"Амҿтәы ҩны амца акит, иаразнакгьы еимҽханакит. Аҩны далаблит аԥҳәыс бырг. Лара аиарҭа даман", - ҳәа рҳәеит аусбарҭаҿы.

Амцакра зыхҟьаз макьаназ ишьақәыргылам. Аԥсны АҶА еиҭарҳәеит ареспубликаҿы амцакратә ҭагылазаашьа уадаҩ шыҟоу.

Ихадоу атемақәа