21:00 28 Жәабран 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD66.99
  • EUR73.72
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
36 0 0

"Формула-1" мҩаԥысраны иҟоуп Шәача, цәыббра 26 - 29 рзы. Аԥкрахьы иаҵанакуам ауаажәларратә транспорти анхарҭа-коммуналтә маҵзурақәа рытранспорти.

АҞӘА, цәыббра 19 – Sputnik. Цәыббра 28 - 29 асааҭ 06:00 инаркны ҵхагәанынӡа Џьубга инаркны Аԥсны аҳәааҟынӡа афедералтә мҩаҿы аидарамҩангагақәа рныҟәара нкылахоит. Абри атәы аанацҳауеит Шәача ақалақь ахадара.

"Аккредитациа ҷыда змам автомашьынақәа рныҟәара ԥкхоит, иара убасгьы шәачатәи аҳаирбаӷәаза иаԥну амҩақәа рҿгьы", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Иаркхо амҩақәа реиқәыԥхьаӡа арбахоит ақалақь ахадара асаит аҟны.

Аԥкрахьы иаҵанакуам ауаажәларратә транспорти анхарҭа-коммуналтә маҵзурақәа рытранспорти.

Ихадоу атемақәа