13:17 31 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD70.75
  • EUR78.55
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
22 0 0

Цәыббра 20 рзы Аԥсны Иреиҳаӡоу Аусӡбарҭа аусура иацнаҵеит Алхас Кәыҵниа ишшыԥхьыӡ инамаданы. Иацтәи аилатәараан ирзыӡырҩын аҭакҳәаҩи ашаҳаҭцәеи, аха аҩыратә рҵабыргыгақәа рыҭҵаара иахьымӡеит.

АҞӘА, цәыббра 20 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Ауаажәларра-массатә уснагӡатәқәа рымҩаԥысраан амилициа аусзуҩцәа ашәарҭадара хылаԥшра арҭоит ҳәа рҳәеит Sputnik акорреспондент дзыҿцәажәаз Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра апресс-маҵзура аусзуҩцәа.

"Ауаажәларра-массатә уснагӡатәқәа рымҩаԥысраан Аԥсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра амилициа аусзуҩцәа ашәарҭадара хылаԥшра арҭоит", - рҳәеит аминистрраҿы.

Амилициа аусзуҩцәа рнапынҵақәа мҩаԥыргоит Аӡбарҭа ахыбра аҵакыраҿы.

Атәыла ахада Иусбарҭа аҿаԥхьа шьыжьнаҵы Рауль Ҳаџьымба идгылаҩцәа аизара иалагеит. Урҭазыԥшуп Алхас Кәыҵниа ишшыԥхьыӡ аҵыхәала ирыдыркылараны иҟоу аӡбамҭа.

Алхас Кәыҵниа идгылаҩцәа ракәзаргьы ақалақьтә парк "Алакә" иахьаҵанакуа рҽеизакны иҟоуп.

Цәыббра 20 рзы Аԥсны Иреиҳаӡоу Аусӡбарҭа аусура иаҿуп Алхас Кәыҵниа ишшыԥхьыӡ инамаданы.

Иацтәи аилатәараан ирзыӡырҩын аҭакҳәаҩи ашаҳаҭцәеи, аха аҩыратә рҵабыргыгақәа рыҭҵаара иахьымӡеит.

Ихадоу атемақәа