13:47 04 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD70.50
  • EUR79.22
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0

Аԥсны ашьхареи амшын аԥшаҳәеи рыҟны зықьҩык рҟынӡа Урыстәылеи Аԥсныи рыруаа злахәу аицҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит.

АҞӘА, жьҭаара 17 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи арратә база аруааи Аԥсны Атәылахьчара аминистрра аруааи реицҽазыҟаҵара аҳәаақәа ирҭагӡаны азенит-ракетатә комплексқәа "Оса-АКМ", "Стрела-10" рхархәарала "аӷа" аҳауаҟынтәи ижәылара аԥырҟәҟәаан. Абри атәы аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Акәылӡтәы арратә техника аколонна аҳауаҟынтәи иԥшаан, амцагьы "ажәҵан".

Азенит-ракетатә комплексқәа арадиоԥырхагара шырзыруазгьы, аԥшыхәра мҩаԥганы, "аӷа" иавиациа ажәылара аԥдырҟәҟәааит.

Аицҽазыҟаҵара хықәкыс иаман арҟәшақәа русеицура алҵшәа бзиақәа аарышьҭыртә аҟаҵара.

Аҽазыҟаҵарақәа раан аполигонқәа Ҵабали Нагвалоуи рҟны аҽазыҟаҵара иахысуан зықьҩык рҟынӡа аруаа, 150 ак арратә техника.

Ихадоу атемақәа