11:28 02 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD70.44
  • EUR79.19
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
26 0 0

Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы Аҟәа араион ахыҵырҭа Анчхы амца иамҽханакит ҳәа адырра ҟарҵеит жьҭаара 24 асааҭ 13:30 рзы.

АҞӘА, жьҭаара 25– Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Аҟәа араион ашьхахыҵырҭа Анчхы амца иамҽханакит ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит Ԥсҳәы ақыҭа амцарцәара-цхырааратә гәыԥ аиҳабы Сергеи Зинченко.

Ашьхахыҵырҭа Анчхы иахьаҵанакуа 30 гектар рҟынӡа абнара амца акуп. Иҟоу агәаанагарақәа рыла амцакра ҟалеит ауаҩытәыҩсатә фактор иахҟьаны.

Амцарцәара иалахәуп Ԥсҳәы ақыҭа амцарцәара-цхырааратә пост. Аҭыԥ ахь анеира уадаҩуп, АҶА автомашьынақәа уахь изхалом.

"Амцакрахь инеиит ҳусзуҩцәа. Амцакра иамҽханакит 30 гектар. Ибылуеит аҵиаақәеи абыӷьҩҩеи. Жьҭаара 24 ахәылбыҽханӡа абжароуп зырцәара ҳалшаз, иахьагьы амцарцәара ҳаҿуп ", - иҳәеит Зинченко.

Зинченко иажәақәа рыла жьҭаара 25 иалагӡаны амца ырцәахоит.

Ихадоу атемақәа