23:26 07 Нанҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.64
  • EUR87.17
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы абылра (26)
26 0 0

Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра апресс-конференциа мҩаԥнагеит Аԥсны иҟаз амцакра арцәара алҵшәақәа ирызкны.

АҞӘА, абҵара 22 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аԥсны амца дырцәонаҵы аверталиоти аҳаирплани 266-нтә ишьҭыԥрааит, амца зкыз аҭыԥқәа 1736 тонна аӡы рықәырҭәеит иҳәеит апресс-конференциаҟны Аԥсны АҶА аминистр Лев Кәыҵниа.

"Урыстәыла Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра ахадара ҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп иҳарҭаз ацхырааразы. Аҭагылазаашьа акыр иуадаҩын. Ари аҩыза абылра ҳақәымшәацызт. Ус шакәызгьы зегьы ирласны еиҿкаан", - иҳәоит аминистр.

Абҵара 10 рзы игәаҭан амца раԥхьатәи ахыҵхырҭақәа. Ахатәы мчқәа разымхаразы Урыстәыла АҶА ахь аҳәара ҟаҵан ацхырааразы.

Иаашьҭын авертолиот Ми-8, аҳаирплан-амфибиа Бе-200.

Урыстәылеи Аԥсни рымцарцәаҩцәа реицхыраарала абҵара 21 рзы амца иахьабалак ирцәан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы абылра (26)

Ихадоу атемақәа