12:50 29 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86

Арҷелиаԥҳа: аԥсҭазаара ҳҭахызар, мызкы ачарақәа ҳамур ҟалоит

Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)
7010

Ареспубликтә хәышәтәырҭа атерапевт хада Анжела Арҷелиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны далацәажәеит аинфекциа -акоронавирус ахьынӡашәарҭоу атәы.

Арҷелиаԥҳа: аԥсҭазаара ҳҭахызар, мызкы ачарақәа ҳамур ҟалоит

"Ауаҩы аԥсҭазаара иҭахызар, ихдырра иҵанаҳәароуп акультуратә уснагӡатәқәа атәылаҟны иаанкылазар, ачарақәагьы шаанкылатәу. Ауаа рацәа ахьеизо еиҳарак ашәарҭара ыҟоуп. Иахьа ауаҩы ашоура имамзар ҟалоит, аха уаҵәы уи ааԥшыр алшоит. Мызкы ҳаангыланы ачарақәа ҳамур, акгьы ҳахьуам ҳәа сгәы иаанагоит. Аԥара нызхыз ауаа рыцҳауп, аха аԥсҭазаара ахә амаӡам", - лҳәеит Арҷелиаԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1379)

Ихадоу атемақәа