11:09 28 Абҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.86
  • EUR90.46
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
38 0 0

Аԥсны аус руеит акоронавирус аламырҵәаразы аусбарҭабжьаратәи аҳәаақәҵаратәи аштабқәа. Иахьатәи амш азы атәылаҿы аӡәгьы идбалам COVID-19.

АҞӘА, хәажәкыра 24 – Sputnik, Бадри Есиава. Аԥсны асанитар ҳақьым хада Лиудмила Скорик ажәалагала ҟалҵеит ауааԥсыра акоронавирус рацәахьчаразы зеиԥш ҟамлац иҷыдоу аусмҩаԥгатәқәа нагӡазарц.

Аҩаша, хәажәкыра 24 рзы имҩаԥысит акоронавирус аҽацәыхьчаразы аҳәаақәҵаратә штаб аилатәара, атәыла ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба инапхгарала. Ауааԥсыра ирабжьырго аусмҩаԥгатәқәа иреиуоуп:

  • ԥсыхәа амамкәа ианыҟоу ада аҩны адәылымҵра,
  • ауаажәларратә транспорт аусура аанкылара,
  • аџьырмыкьақәа зегьы раркра,
  • аекскурсиатә, аԥсшьаратә ныҟәарақәа зегьы раанкылара.

Анапхгаҩцәа зегьы русзуҩцәа доусы русурҭаҭыԥқәа рҟны ишыҟоу рымцашоура гәарҭалартә еиԥш аҭагылазаашьақәа рзеиҿыркаароуп, уи халаны ианыҟала – зыԥшрак ҟамҵакәа рыҩныҟақәа рахь акарантин ашьаразы иоужьлатәуп.

Ахәыҷтәы, аҵаратә, аспорттә, акультуратә усбарҭақәа зегьы акарантин аҟны ишыҟоу иаанхароуп. Асанитар ҳақьым хада агәра ганы дыҟоуп ауаа рмаҵураныҟәарақәагьы шыԥктәу, урҭ аԥсреи-абзареи урыбжьагылартә еиԥш акрызҵазкуа аҟазшьа рымамзар.

Скорик ажәалагала ҟалҵеит убасгьы, атәылаҿы иҟоу акрыфарҭақәа зегьы ахылаԥшра ҷыда рымазарц, урҭ рнапхгаҩцәа дҵаны ирыдзарц адезинфекциатә мҭәашьарқәа рыла аҭааҩцәа зегьы реиқәыршәара.

Аԥсны агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистр Ҭамаз Ҵахнакьиа аилатәараҿы иҳәеит, макьаназы атәылаҿы иаҭахны иҟоу ахәшәқәа шазхо, аха урҭ азымхо иалагар – раахәаразы алшарақәа заа иаԥҵатәуп ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа