14:20 28 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.10
  • EUR78.26
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (458)
27 0 0

Валери Бганба напхгара ззиуа Акоронавирус аламырҵәаразы акоординациатә штаб атәыла ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟанаҵеит.

АҞӘА, мшаԥымза 2 - Sputnik. Аԥсны аиҳабыра ахәаԥшраны иҟоуп аҳәаа аркны акомендантә сааҭ атәыла зехьынџьара алагалара.

Абри атәы аҳәоит Акоронавирус аламырҵәаразы акоординациатә штаб аҳәамҭа.

"Иааиуа амшқәа рзы автотранспорт аныҟәареи ауааԥсыра рынеиҭаҵ-ааиҭаҵреи ԥкымхар, Акоронавирус аламырҵәаразы акоординациатә штаб ахәаԥшраны иҟоуп аҳәаа аркны, уахынла акомендантә сааҭ атәыла зегхьынџьара алагалара азҵаара", - аҳәоит адокумент аҿы.

Адунеи аҿы еиҳа-еиҳа ибааԥсхо аепидемиологиатә ҭагылазаашьа, иубартә еиԥш изызҳаз ачымазара ахыԥхьаӡара, иара убасгьы ҳуааԥсыра ашәарҭара аганахь ала рыхдырра алаҟәра абри ахь икылнагоит ҳәа азгәаҭоуп Акоронавирус аламырҵәаразы акоординациатә штаб адокумент аҿы.

Иахьазы мшаԥы 20 рҟынӡа аҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп атәыла ахьынӡанаӡааӡо.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (458)

Ихадоу атемақәа