18:47 27 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.46
  • EUR90.36
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (805)
7 0 0

Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә инфекциа рылоу ирыламу азы агәаҭарақәа ирхысит 31-ҩык ауааԥсыра.

АҞӘА, рашәара 19 - Sputnik. Акоронавирус адиагноз атестқәа ирхыжьыз рахьтә аӡәгьы ишиламыз шьақәырӷәӷәан, абри атәы аанацҳауеит COVID-19 аҿагыларазы аоперативтә штаб.

14-мштәи хымԥадатәи акарантин рхыганы аҟәатәи асасааирҭа "Аиҭар" аҟнытәи аҩныҟа ирышьҭаит аурыс ҵараиурҭақәа ркурсантцәа ҩыџьа.

Уажәазы асасааирҭаҟны иаанхеит быжьҩык ауааԥсыра - фҩык амедикцәеи граждантә хаҿыки.

Аԥсны иахьатәи аамҭазы авирус рыдырбалахьеит 38-ҩык. Быжьҩык Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа иҭоуп, 30-ҩык ргәы бзиахеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (805)

Ихадоу атемақәа