03:27 04 Нанҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.16
  • EUR87.23
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (602)
16 0 0

Урыстәыла иахьаҵанакуа аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла ишьақәырӷәӷәан акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа 6 562.

АҞӘА, ԥхынгәы 8 - Sputnik. Иаҳхысыз уахыки-ҽнаки рыла Аԥсны даҽа 12-ҩык акоронавирустә инфекциа амазааразы игәарҭеит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

"Ииасыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә инфекциа агәаҭаразы абиоматериал арҭеит 12-ҩык атәылауаа. COVID-19 аӡәгьы идбалам", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус зынӡа 38-ҩык ирыдбалоуп. Ҩыџьа Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа иҭоуп, 35-ҩык ргәы бзиахеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (602)

Ихадоу атемақәа