23:38 22 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.27
  • EUR89.48
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Аԥсны азин ыҟам Ашәҟәы ҟаԥшь иану аԥстәқәеи аԥсаатәқәеи рзышәарыцара. Арахь иаҵанакуеит адәԥыҭҳәа, абнацгәы, аҵларкәыкә, ишәаҳәо аҵарақәа.

АҞӘА, нанҳәа 12 – Sputnik. Аԥсны официалла нанҳәа 15 рзы ашәарыцаратә сезон аадыртуеит ҳәа Аԥсуа телехәаԥшра аефир аҿы иҳәеит Аԥсны ашәарыцацәеи аԥсыӡкыҩцәеи реилазаара ахантәаҩы Ҳаџьараҭ Кәыҵниа.

Ашәарыцаҩ Заур Ратиа
© Фото : Сырма Ашәԥҳа

"Ашәарыцаҩцәа ирыдысныҳәалоит ари ахҭыс. Агыгшәыг рышьҭашәарыцара макьаназ иаартым. Жьҭаара 1 инаркны акәхоит. Уажәазы изеишәарыцо ачақәа ракәхоит. Ашәарыцараан ачақәа ҩеижәа иреиҳамзароуп ҽнакала иушьуа", - ҳәа иҳәоит иара.

Ашәарыцаратә сезон 2021 шықәса хәажәкыра 15 рҟынӡа иаартуп. Жьҭаара 1 инаркны агыгшәыг, аԥстәқәа рзышәарыцара алшоит.

Аԥсны рышьра ҟалоит: абӷаџьма, ақәасаб, абынҳәа, амшә, абга, абгалаџ. Азин ыҟам Ашәҟәы ҟаԥшь иану рышьра. Арахь иаҵанакуеит адәԥыҭҳәа, абнацгәы, аҵларкәыкә, ишәаҳәо аҵарақәа. Иара убасгьы ашәарыцара ҟалом аҳәырԥсаррақәа, амилаҭтә паркқәа, ааглыхратә зонақәа рҟны, ақалақьқәа рыкәша-мыкәша.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа