01:33 30 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD78.87
  • EUR92.60
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
12 0 0

Амуниципалтә унитарнтә наплакы "Аӡыканал" адырра ҟанаҵоит Аҟәа ақалақь агәҭа иалсуа амҩадуқәа рҟны аӡымҩангага аремонт ахьыҟарҵо иахҟьаны аамҭала аӡы шаанкылахо азы.

АҞӘА, цәыббра 23- Sputnik. Аԥшьаша, цәыббра 24 рзы Аҟәа аӡрыжәтә аанкылахоит асааҭ 00:00 инаркны 18:00 рҟынӡа ҳәа аанацҳауеит АУН "Аӡыканал".

Ӡыда иаанхоит ақалақь абарҭ араионқәа: Аҳабла жәытә, Ешба имҩа, авокзал, Адыгаа рымҩа, ВИЕМ, ақалақь агәи ашьхара иахьаԥнуи, аџьармыкьа.

АУН "Аӡыканал" ауааԥсыра рҿаԥхьа аҭамзаара шьҭанаҵоит аамҭала изықәнаршәо аманшәаламра азыҳәан.

Ихадоу атемақәа