05:24 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1457)
23 0 0

Аладатәи арратә округ арратә амедусзуҩцәа Аҟәа ақалақь аҿы иаарту ахырхарҭарацәатә мобилтә госпиталь аҿы апациентцәа рыдкылара иаҿуп. Иаҭахханы иҟалар 150-ҩык апациентцәа аднакылоит.

АҞӘА, жьҭаара 23 - Sputnik. Жьҭаара 23 азтәи адыррала амобилтә госпиталь ахь инаргахьеит COVID-19 ззышьақәыргыло 28-ҩык ауааԥсыра, урҭ рҟынтәи ҩыџьа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, абри атәы аанацҳауеит Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура хырхарҭарацәалатәи амобилтә госпиталь аиҳабы Абдул Магомедов иажәақәа ҵыҵӷәыс иганы.

Амобилтә госпиталь адыррақәа абас иҟоуп:

  • жьҭаара 20 рзы иаанагеит ԥшьҩык, рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа ишьоуп;
  • жьҭаара 21 рзы - фҩык, зегьы рҭагылазаашьа бжьаратәуп;
  • жьҭаара 22 рзы - жәеизаҩык. 20-ҩык бжьаратәуп, аӡәы иҭаглыазаашьа хьанҭоуп;
  • жьҭаара 23 рзы - быжьҩык. Иааидкыланы агоспиталь ахь инаргахьеит 28-ҩык атәылауаа акоронавирустә инфекциа рыманы. Урҭ рҟынтәи 26-ҩык бжьаратәуп, ҩыџьа рҭагылазаашьа хьанҭоуп.

Амобилтә госпиталь ареспубликахь идәықәҵоуп акоронавирустә инфекциа COVID-19 змоу апациентцәа рыхәышәтәраҿы ацхыраара аҟаҵаразы. Амобилтә госпиталь Ставропольтәи атәылаҿацә ақалақь Будионновск аҟынтә иаашьҭуп. Реилазаараҿ 113-ҩык ыҟоуп.

Амобилтә госпиталь иаҭахханы иҟалар 150 пациент аднакылоит.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1457)

Ихадоу атемақәа