09:46 02 Нанҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.14
  • EUR86.99
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1383)
16 0 0

Аладатәи арратә округ арратә амедусзуҩцәа Аҟәа ақалақь аҿы иаарту ахырхарҭарацәатә мобилтә госпиталь аҿы коронавирустә инфекциа COVID-19 зыдбалоу апациентцәа рыдкылара иаҿуп.

АҞӘА, абҵара 6- Sputnik. Аҟәаҟа иааз Урыстәылатәи амобилтә госпиталь жьҭаара 20 раахыс 100-ҩык рҟынӡа апациентцәа аднакылахьеит, 17-ҩык қәҿиарала ихәышәтәны илырҩаахьеит ҳәа аанацҳауеит Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура.

Иахьатәи аамҭазы асасааирҭа "Аиҭар" аҿы еиҿкаау ахырхарҭарацәатә мобилтә госпиталь аҿы акоронавирустә инфекциа COVID-19 зыдбалоу апациентцәа 58-ҩык шьҭоуп.

Ачымазцәа Ацхыраара ласы амашьынақәа рыла инаргоит аучасткатә ҳақьымцәеи аҭыԥантәи аҳақьымцәеи реицеиқәшаҳаҭрала.

Агоспиталь аус ауеижьҭеи 1,5 нызқь ПЦР-диагностика мҩаԥнагахьеит. Анализқәа нарышьҭуеит Аԥсны алабараториақәа рҟынтәи, аҭҵаарақәа рҭак уахь идырхынҳәуеит.

Амобилтә госпиталь ареспубликахь идәықәҵоуп акоронавирустә инфекциа COVID-19 змоу апациентцәа рыхәышәтәраҿы ацхыраара аҟаҵаразы Аладатәи арратә округ аҟынтәи жьҭаара 19 рзы.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1383)

Ихадоу атемақәа