05:56 17 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
21 0 0

Аӡы аанкылахоит Имам Шамил имҩаҟны имҩаԥгахо аремонт -еиҭашьақәыргыларатә усурақәа ирыхҟьаны.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 9 - Sputnik. Ԥхынҷкәын 10, аԥшьаша Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит ҳәа аанацҳауеит АУН "Аӡыканал".

Аӡы аанкылахоит Имам Шамил имҩаҟны аӡымҩангага аремонтә ахьазыруа иахҟьаны, аусура цоит асааҭ 00:00 инаркны асааҭ 19:00 рҟынӡа.

Ӡыда иаанхоит Араион Ҿыц, Ажәытә ҳабла, Колос араион, Ешба имҩа, Адыгаа рымҩа, авокзал, ВИЕМ, ақалақь агәы, аџьармыкьа, Алашарбага аҳабла.

АУН "Аӡыканал" аҭамзаара шьҭанаҵоит ауадаҩрақәа рзы.

Ихадоу атемақәа