18:10 24 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.36
  • EUR90.41
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
7 0 0

"Иаку абилеҭ" ала Аԥсны ақалақьқәа хәба - Гәдоуҭа, Афон ҿыц, Гагра, Пицунда, Аҟәа - рахь аара ҟалоит.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 22 - Sputnik. Урыстәыла атранспорт аминистрра аус зыднауылаз ақәҵара инақәыршәаны Аԥсныҟа автобусқәа рыла аԥсшьаҩцәа  раагаразы аԥаразоужьра иалагоит 2021 шықәса мшаԥы 30 рзы, имҩаԥыслоит цәыббра 30 рзы. Абри азы ақәҵара кьыԥхьуп анорматив-зинтә актқәа рпортал аҿы.

2020 шықәса рзы апандемиа иахырҟьаны аԥаразоужьра лаҵара 30 рзы иалаган. Минтранс абжьгара ҟанаҵеит атуристцәа рхыԥхьаӡара аизҳаразы аԥаразоужьра аҿҳәара иацҵазарц. Аусбарҭа адгалара ауит аԥаразоужьра 20-27% ишьҭыхзарц амаршрут иаҿырԥшны.

Сынтәа "Иаку абилеҭ" 380-560 мааҭ иаԥсан. Ахәқәа ԥсаххар, 450-700 мааҭ рҟынӡа ихалар ҟалоит. Минтранс азыԥхьагәаҭарақәа рыла 2021 шықәсазы абри амаршрут ала имҩангахоит 8,5 нызқь пассаџьыр.

"Иаку абилеҭ" ааухәар ауеит Урыстәыла аҳаиртә ма адәыӷбатә кассақәа рҿы, РЖД асаит аҿы, аҳаиртә билеҭқәа раахәараз Атранспорттә клирингтә палата апорталқәа рҿы, иара убасгьы Аԥсны аихамҩатә кассақәа рҿы. Шәача аҳаирбаӷәаза ма Адлер аихамҩатә станциаҟынтәи Аԥсны ақалақьқәа хәба - Гәдоуҭа, Афон ҿыц, Гагра, Пицунда, Аҟәа - рахь аара алшоит. Иара убас шьҭахьтәи ареисқәагьы мҩаԥгахоит.

Автобусқәа Шәача аҳаиртә баӷәазеи аихамҩатә вокзали рҟынтәи асааҭ 0:00 инаркны асааҭ 21 рҟынӡа иныҟәон. Рсиа аилкаара алшон Урыстәылатәи аихамҩа асаит аҟны.

Хәышықәса рҟынӡа зхыҵуа, аиҳабацәа зцу ахәыҷқәа хәыда-ԥсада имҩаныргоит. Ахархәара зҭам абилеҭ архынҳәра алшоит автобус шьҭахьҟа ахынҳәра 12 сааҭ шагу, апассаџьыр иршәахоит 61 мааҭи 60 копеики.

"Иаку абилеҭ" ахархәара ҟалоит Урыстәыла иарбанзаалак ақалақь аҟынтә Аԥсныҟа аараани ахынҳәраани.

Ихадоу атемақәа